Τελευταία Νέα

Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφερομένων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Ορχομενού απευθύνει με δημόσια ανακοίνωση η Δήμαρχος Βούλα Καράλη.

Όπως αναφέρεται, η Δήμαρχος Ορχομενού, έχοντας υπόψη :

– την υπ’ αριθμ. 9096/11-11-2019 πρόσκληση για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον Δήμο Ορχομενού,
– Τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους, για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ορχομενού και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
και
ι) δημότες (που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ορχομενού)

 

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

 

Έργο και Αρµοδιότητες της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης σύμφωνα με τον επίσημο κανονισμό λειτουργίας είναι:

1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής
διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της,
όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.
2. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό
πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε
αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και
διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 18 -11-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ορχομενού (τηλ. 22613-51101) .

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο