Τελευταία Νέα

Τη δυνατότητα να πληρώσουν μειωμένα δημοτικά τέλη ή να απαλλαγούν από αυτά δίνει για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Λεβαδέων στις ευπαθείς ομάδες δημοτών. Συγκεκριμένα η μέριμνα αφορά μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης, άτομα με αναπηρία, καθώς και τρίτεκνους, πολύτεκνους και μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της Μείωσης – Απαλλαγής δημοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Σημειώνεται ότι η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου θα ισχύει μόνο για την παροχή της μονίμου κατοικίας και δεν αφορά επαγγελματικούς χώρους.

 

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την ένταξη στο μέτρο 

Πίνακας 1: Εισοδηματικά κριτήρια ανά περίπτωση

·          Σε 2.400 € ετησίως για ένα άτομο
·          Σε 3.600€ για ένα ζευγάρι
·          Σε 4.200 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο
·          Σε 4.800 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα
·          Σε 4.800 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο
·          Σε 5.400 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα ανήλικο και ένα εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο
·         Σε 6.000 €  για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα
·         Σε 5.400 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία ανήλικα τέκνα
·         Σε 6.000 €  για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο ανήλικα και ένα εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο
·         Σε 3.600 € για νοικοκυριά  μονογονεϊκών οικογενειών με ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο
·         Σε 4.200 €  για νοικοκυριά μονογονεϊκών οικογενειών με  δύο εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα
·         Σε 3.600 €  για νοικοκυριά μονογονεϊκών οικογενειών με  ένα εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο
·         Σε 6.000 €  για νοικοκυριά μονογονεϊκών οικογενειών με  δύο εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσουν οι δικαιούχοι

1)  Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου (παρέχεται από την υπηρεσία), όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

3)  Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του. Εάν αυτή δεν υπάρχει, είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.

4) Εκκαθαριστικό Εφορίας καθώς και το Ε1, Ε9 και ΕΝΦΙΑ   φ. ε. 2018 όλων των μελών της οικογενείας (τα προστατευόμενα μέλη του αιτούντος  θα πρέπει να  αποδεικνύεται από τη  Φορολογική δήλωση ότι συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά).

5)  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας αιτούντος

6)  Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους). Τέλος, αν αυτή είναι μισθωμένη, θεωρημένο (και σε ισχύ) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του.

7) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στον Δήμο (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κ.λπ.).

8) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (όλων των μελών της οικογένειας), καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις του χρόνου ανεργίας ( εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι προστατευόμενα θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα ή σπουδαστές σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν  συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και δεν υποβάλλουν μόνα τους φορολογική δήλωση.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Προϋποθέσεις δικαιούχων 

Πίνακας 2

·         Οικογένειες με τρία παιδιά (ανήλικα – προστατευόμενα μέλη), όπως και αυτές που εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, σύμφωνα με το Ν.3454/2006(ΦΕΚ 75/α/7-4-2006), με ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 7.500 € .
·         Οικογένειες με τέσσερα παιδιά (ανήλικα – προστατευόμενα μέλη) με ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 €. Το ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1.200 € για κάθε επιπλέον τέκνο.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα προαναφερόμενα και επιπλέον:

 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) σε ισχύ, για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου

 

ΑΜΕΑ

Προϋποθέσεις δικαιούχων 

 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο με 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως αντίστοιχα αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2 προσαυξανόμενο κατά 3.000 €.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα τα προαναφερόμενα και επιπλέον :

 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα άτομα με αναπηρία  να μην νοσηλεύονται σε ιδρύματα και να διαμένουν στην οικία που  η παροχή της αναφέρεται στην αίτηση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από την 8/11/2019 μέχρι την 22/11/ 2019 στη Διεύθυνση  Δωδεκανήσου 12 στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λεβαδέων. Πληροφορίες, κα Μακρή Ελένη,  τηλ. 22610 20150, κα Πολυτάρχου Μαρίνα, τηλ.22610 20151.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν δικαιολογητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να εντάσσονται στο πρόγραμμα.

 

 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Από την ισχύ του νόμου 3454/2006, για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως Πολύτεκνος, πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (το οποίο άρθρο 1 αντικατέστησε το άρθρο 1 του Ν. 1910/1944) και η οποία ορίζει τα εξής:

«Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσοτέρους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης».

Περαιτέρω με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου χαρακτηρίζεται με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις ως πολύτεκνος και «ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος προς διατροφή αυτών … εφ’ όσον έχει τρία τέκνα…»

Ακολούθως δε, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου χαρακτηρίζεται ως πολύτεκνος με τρία τέκνα και με τις ίδιες προϋποθέσεις «αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως».

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως Πολύτεκνος.

Από την ώρα που θα χαρακτηρισθούν οι γονείς ή ο γονέας ως πολύτεκνοι(ος) διατηρούν ισοβίως την πολυτεκνική ιδιότητα, όπως τη διατηρούν και όσοι την είχαν αποκτήσει βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Πολύτεκνοι επίσης είναι:
ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α − δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν. 1329/1983).

 

 1. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 • Σε περίπτωση ανήλικου ανάπηρου τέκνου αν ο γάμος λυθεί το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανάπηρου παιδιού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 • Σε περίπτωση ενήλικου ανάπηρου τέκνου το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που είχε την επιμέλεια όσο ήταν ανήλικο.
 • Σε περίπτωση που η ενηλικίωση του ανάπηρου τέκνου επήλθε πριν την λύση του γάμου το δικαίωμα το παίρνει αυτός με τον οποίο συνοικεί το τέκνο.
 • Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης.
 • Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό ή αδελφή πρέπει να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού ή αδελφής με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας. Και θα πρέπει να συνοικεί μαζί του και να τον βαρύνει.

Το δικαίωμα της μείωσης στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται εφόσον τα αδέλφια είναι ορφανά  ή ο γονέας συμπλήρωσε το 75 έτος της ηλικίας του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο