Τελευταία Νέα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/05/2023 ΈΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2023

 

Ο Δήμος Λεβαδέων  θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (09) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του  Δήμου, για τη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στη «Παλιομηλιά Ελικώνα», για χρονικό  διάστημα έως δύο (2) μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά  προσόντα:  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
Αρχηγός –(Συντονιστής)  

Πανεπιστημιακής Εκπ/σης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ) ή,  σε έλλειψη υποψηφίων με τα  προσόντα αυτά, απόφοιτος  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική  εμπειρία.01

01
Κοινοτάρχης (Επιμελητής) 

κατασκήνωσης για κάθε εκατό  (100) κατασκηνωτές, απόφοιτος  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με  ευδόκιμο κατασκηνωτική  

εμπειρία.

01

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο  αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφούς ειδικότητας  πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της  αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και  αποδεδειγμένη ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία. 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της  αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Β) Αποδεδειγμένη ευδόκιμο κατασκηνωτική  εμπειρία.

Νοσοκόμος, απόφοιτος/η  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

01
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  

ή 

ΠΕ Ψυχολόγων

01

 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της  ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το  ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο  ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή  αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας . 

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις  νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του  

επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή. Γ) Η απαιτούμενη επαγγελματική Ταυτότητα  μέλους. 

Για ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής  Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής  Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου  Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης  και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση  προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή  ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της  αλλοδαπής. β) Η απαιτούμενη άδεια άσκησης  επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις  νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του  επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή. γ)  Η απαιτούμενη επαγγελματική Ταυτότητα μέλους. 

Για ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης  ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Η  απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή  βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις  για την άσκηση του επαγγέλματος από την αρμόδια  διοικητική αρχή. γ) Η απαιτούμενη επαγγελματική  Ταυτότητα μέλους. 

Για ΠΕ Ψυχολόγων

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας  Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην  Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που  πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄  278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος  αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β)  Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή  βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις  για την άσκηση του επαγγέλματος από την αρμόδια  διοικητική αρχή.

Προσωπικό Καθαριότητας  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 02
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 02
Μαγείρων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (ΔΕ ) 01

 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για  υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το  1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριο  τίτλο Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή  απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του  άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης  Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο  Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ.  3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλο ισότιμο  των ανωτέρω τίτλο της αλλοδαπής, Π.Δ. 85/2022  (Α΄232). 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για  υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το  1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριο  τίτλο Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή  απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του  άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης  Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο  Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ.  3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλο ισότιμο  των ανωτέρω τίτλο της αλλοδαπής, Π.Δ. 85/2022  (Α΄232). 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)  Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή  Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου  μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης  Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή  Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού  Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου  σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (  Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου  Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής  Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.  580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής  μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης  ειδικότητας.  

Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης ή Μαγειρικής Τέχνης ή  Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης Επαγγελματικής  Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής  Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή 

 

Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή  Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ.  (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής  Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού  Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου  σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ.  (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας  ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος  ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή  Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου  μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης  Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή  Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού  Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου  Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)  ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή  Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής  Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή  Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της  ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. β)  Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής  δικαιολογητικά: 

  1. Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών 
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους  μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από την Δευτέρα 15-05-2023 μέχρι και την Πέμπτη  25-05-2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους  15,τηλ: 22613-50833, 22613-50858). Πληροφορίες στους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου  Προσωπικού, κο Ν. Φιλόσοφο και κα Ευ. Κωνσταντίνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο