Τελευταία Νέα

Η MYTILINEOS  ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2022.

o        187% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €466 εκατ. έναντι €162 εκατ. το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,41, αυξημένα κατά 186% σε σύγκριση με το 2021.

o        130% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €823 εκατ., έναντι €359 εκατ. το 2021.

o        137% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €6.306 εκατ., σε σύγκριση με €2.664 εκατ. το 2021.

o        Προτεινόμενο μέρισμα €1,20 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), αυξημένο κατά 176% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

o        Το πλέον σημαντικό ίσως στοιχείο των οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι η μείωση του καθαρού δανεισμού στα €716 εκατ. το 2022, από €803εκ στο τέλος του 2021 με τον δείκτη μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να βελτιώνεται σημαντικά, από 2,2x το 2021, σε 0,87x στο τέλος του 2022, επίπεδα που έχουν παγκόσμιες εταιρείες οι οποίες βρίσκονται αρκετά υψηλά εντός της επενδυτικής βαθμίδας των οίκων αξιολόγησης. Τη συνεχή βελτίωση του πιστωτικού προφίλ πιστοποίησε άλλωστε πρόσφατα η S&P μέσω της αναβάθμισης της Εταιρείας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-», διατηρώντας παράλληλα το θετικό outlook.

o        Η αποκλιμάκωση αυτή του καθαρού δανεισμού λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψιν ότι επετεύχθη σε μία χρόνια όπου α) οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €700εκατ. καταγράφοντας νέο υψηλό επίπεδο και β) ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 δισ., απορροφώντας αναγκαστικά ρευστότητα από τα οικονομικά και ταμειακά διαθέσιμα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Για τη MYTILINEOS, το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο, όχι μόνο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Εταιρεία απέναντι σε ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το έτος μετάβασης σε μια νέα εποχή, μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού της σε MYTILINEOS Energy & Metals.

Αυτή τη χρονιά, η MYTILINEOS βρέθηκε απέναντι σε προκλήσεις όπως η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της, ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία και τα αποτελέσματά του, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και των επιτοκίων αλλά και οι εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970. Σε αυτό το περιβάλλον, η Εταιρεία κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη.

Πιο συγκεκριμένα, το 2022, η MYTILINEOS πέτυχε μία συστηματική αύξηση της κερδοφορίας της, μέσω της επίτευξης διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κάθε επόμενο τρίμηνο του έτους, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά τον δείκτη μόχλευσής της, σε μία χρονιά που έκανε τις μεγαλύτερες επενδύσεις της. Επιβεβαιώνεται έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι προβλέψεις της Διοίκησής της, τη στιγμή κατά την οποία θέτει τις βάσεις για ακόμα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η ένταξη της MYTILINEOS για πρώτη φορά στον δείκτη MSCI, καθώς και η συνεχής ενίσχυση της συμμετοχής των ξένων, κυρίως, θεσμικών επενδυτών – με πιο πρόσφατη τη σημαντική αύξηση του ποσοστού της Fairfax – αποτελούν σημαντική αναγνώριση των επιδόσεων της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια, όπως και την προσήλωσή της στον στρατηγικό στόχο για δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.

Τέλος, η εισαγωγή της Εταιρείας στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, καθώς και στον δείκτη MSCI ESG Ratings, αποδεικνύουν ότι η MYTILINEOS ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

 

Η MYTILINEOS το 2022 σημείωσε νέα ρεκόρ κερδοφορίας, με βασικούς μοχλούς τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της απέναντι τόσο στον εγχώριο, όσο και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά και με βάση την ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης η ταχύτητα ωρίμανσης και η ολοκλήρωση ενός αριθμού νέων επενδύσεων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των Τομέων που προσφέρουν τη δυνατότητα στη Διοίκηση να αξιοποιεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον των αγορών.

 

  1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε εκ € 2022 2021 Δ %
Κύκλος Εργασιών 6.306 2.664 137%
EBITDA 823 359 130%
Καθαρά Κέρδη 466 162 187%
Κέρδη ανά μετοχή* 3,410 1,193 186%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 13,1% 13,5% -40
Καθαρά Κέρδη 7,4% 6,1% 130

*Προσαρμοσμένα στο σταθμισμένο Μ.Ο. των κοινών μετοχών

 

κύκλος εργασιών ανήλθε στα €6.306 εκατ. έναντι €2.664 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 137%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 130% στα €823 εκατ. έναντι €359 εκατ. το προηγούμενο έτος, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις όλων των Τομέων και ιδιαίτερα των Τομέων Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αύξησαν την κερδοφορία τους κατά 384% και 171% αντίστοιχα.

Ο Τομέας της Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση  ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Τέλος, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου αλλά και εντεινόμενη διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €466 εκατ., αυξημένα κατά 187% σε σύγκριση με τα €162 εκατ. του 2021.

Αναφορικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2022:

κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 79% στα €1.733 εκατ. έναντι €966 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 147% , σε €290 εκατ., σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και κατά +21% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνου του 2022, που ήταν και το τρίμηνο με την ιστορικά υψηλότερη επίδοση κερδοφορίας.

 

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €154 εκατ., αυξημένα κατά 230% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και κατά 6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022.

Η επίδοση του δεύτερου εξαμήνου (H2) του 2022, παγιώνει ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας, το οποίο για τα επόμενα έτη αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τη συνεισφορά της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας, τις υψηλότερες τιμές αλουμινίου, καθώς και από την ενίσχυση της κερδοφορίας στους τομείς των ΑΠΕ και νέων ενεργειακών έργων, αλλά κυρίως από τη συνεχώς διευρυμένη δραστηριοποίηση της MYTILINEOS στις παγκόσμιες αγορές.

 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

2.1.   Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 

Ποσά σε εκ € 2022 2021 Δ %
Κύκλος Εργασιών 4.434 1.261 252%
EBITDA 373 147 153%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 8,4% 11,7% -326

 

 

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – 2022

 

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [TWh] 2022 2021 2022
% Μίγματος
2021
% Μίγματος
Λιγνίτης 5,6 5,3 11% 10%
Φυσικό Αέριο 18,9 21,8 37% 42%
Υδροηλεκτρικά 4,0 5,3 8% 10%
ΑΠΕ1 18,7 16,3 37% 31%
Καθαρές Εισαγωγές 3,4 3,7 7% 7%
Σύνολο 50,6 52,4 100% 100%

1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs) 2022 2021 Δ%
Θερμικές Μονάδες 4,9 5,1 -4%
ΑΠΕ 0,5 0,5 0%
Σύνολο 5,4 5,6 -4%

 

 

 

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.434 εκατ. που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 252% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €373 εκατ. αυξημένα κατά 153% έναντι €147 εκατ. του 2021.

 

Οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις του Τομέα οφείλονται κατά κύριο λόγο στον υψηλό βαθμό απόδοσης των μονάδων, αλλά και στη δυνατότητα της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς. Η MYTLINEOS διασφαλίζει έτσι επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλών τιμών ενέργειας, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα για σημαντική διείσδυση στις γειτονικές αγορές.

 

Το 2022 χαρακτηρίστηκε  από την εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές Φ.Α. στην Ευρώπη, συνεπεία των γεωπολιτικών αναταράξεων, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των CO2 οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής (DAM). Ως εκ τούτου, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2021, με τη μείωση να είναι της τάξης του 3,4%.

 

Αναφορικά με το ενεργειακό μείγμα της ελληνικής αγοράς, το φυσικό αέριο διατηρείται ως το βασικό καύσιμο παραγωγής, με τη συνεισφορά του να ξεπερνά το 37%, ενώ για πρώτη φορά η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καταγράφοντας αύξηση ρεκόρ, βρέθηκε ελάχιστα κάτω από το 37%. Η συμμετοχή του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών στο μείγμα ανήλθε στο 11% και 8% αντίστοιχα, ενώ το 2022 οι ανάγκες για εισαγωγή διατηρήθηκαν χαμηλά, στα επίπεδα του 2021 (7%).

 

Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου για προμήθεια Φ.Α. σε ανταγωνιστικές τιμές – καθώς οι εισαγωγές φυσικού αερίου  αποτελούν το 26% των συνολικών εισαγωγών της χώρας – σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της,, οδήγησαν τη συνολική παραγωγή των μονάδων στις 4,89 TWh. Αυτό αντιπροσωπεύει το 9,6% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 25,9% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 5,42 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής ζήτησης.

 

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική κλείνοντας το 2022 με εκπροσώπηση 345.000 συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ το μερίδιο της στην αγορά ηλεκτρισμού τον Δεκέμβριο του 2022 διαμορφώθηκε σε 7,6% (μερίδια ΕΧΕ). Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για την ανάπτυξη της δραστηριοποίησής της στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, συμφώνησε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας WATT+VOLT. Η ενσωμάτωση της WATT+VOLT και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης ενισχύει περαιτέρω την καθετοποίηση του Τομέα Ενέργειας της MYTILINEOS και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας του παρόχου της νέας εποχής (“Utility of the Future”), που πιθανόν να συμπληρωθεί στο άμεσο μέλλον και με νέα εξαγορά.

 

Η MYTILINEOS, προσηλωμένη στο στόχο της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ, ενισχύει σταθερά το δυναμικό της που σήμερα ανέρχεται στα 256 MW. Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου ισχύος 43,2MW το οποίο τέθηκε ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία. Παράλληλα, τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα 5,1MW μίας ομάδας 135MW φωτοβολταϊκών  πάρκων (Φ/Β), αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) και με την προοπτική να έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους.

 

Ταυτόχρονα, καθώς οι ΑΠΕ κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Εταιρείας, επιταχύνεται η ωρίμανση του συνολικού χαρτοφυλακίου της MYTILINEOS, το οποίο αποτελείται από έργα σε αρκετές χώρες και διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ περιλαμβάνονται παρακάτω, στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (σελ. 9).

 

Τέλος, περατώθηκε η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο στάδιο του hot commissioning και αναμένεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα , συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Με την εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας, θα διπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων συνδυασμένου κύκλου (CCGT) της Εταιρείας, ενώ συμπεριλαμβανομένου του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και των ΑΠΕ, η συνολικής ισχύς του χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 2,3GW.

 

 

2.2.   Τομέας Μεταλλουργίας

Ποσά σε εκ € 2022 2021 Δ %
Κύκλος Εργασιών 817 668 22%
EBITDA 270 159 69%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 33,0% 23,9% 910

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.) 2022 2021 Δ%
Αλουμίνα 861 871 -1.1%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο 187.1 183.6 1.9%
Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο 50.0 51.0 -2.0%
Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου 237.0 234.5 1.1%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t) 2022 2021 Δ%
3Μ LME 2.716 2.486 9%

Δείτε εδώ τα Οικονομικά Αποτελέσματα της MYTILINEOS σε Metaverse περιβάλλον και 3D απεικόνιση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο