Τελευταία Νέα

Προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ 25 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 25 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής https://emp.attica.gov.gr. 

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής το οποίο έχει αναρτηθεί στο ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο. 

O υποψήφιος εισέρχεται στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής υποβολής αιτήσεων ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή και τη δημιουργία λογαριασμού: 

 • επιλέγει Εγγραφή Νέου Χρήστη.  
 • συμπληρώνει όλα τα πεδία στη φόρμα εγγραφής και επιλέγει ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. • Μετά την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό πρόσβασης. 
 • Καταχωρεί τα διαπιστευτήρια (email και κωδικό πρόσβασης) και εισέρχεται στην εφαρμογή. Σελίδα 14 από 17 
 • Στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία καταχωρεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ταυτότητάς του, και επιλέγει ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Β) Για την ενημέρωση του Μητρώου: 
 • Tα Προσωπικά Στοιχεία του υποψηφίου είναι συμπληρωμένα αυτόματα από το λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στα προηγούμενα βήματα. 
 • Για τροποποίηση στοιχείων, συμπληρώνει τα επιθυμητά πεδία και επιλέγει ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 
 • Στην Καρτέλα Εκπαίδευση καταχωρεί και επεξεργάζεται τους τίτλους σπουδών του. • Στην Καρτέλα Πρόσθετα καταχωρεί και επεξεργάζεται οποιοδήποτε άλλο προσόν ή κριτήριο διαθέτει το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην αίτησή του. Γ) Για τη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης: 
 • Επιλέγει από την καρτέλα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ την επιθυμητή ανακοίνωση για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης η οποία αντιστοιχεί στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ • Επιλέγει την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) 
 • Επιλέγει τους τίτλους σπουδών που έχει καταχωρήσει στο Μητρώο και είναι της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης που έχει επιλέξει στο προηγούμενο βήμα. • Από τα έγγραφα που έχει καταχωρήσει στο Μητρώο, επιλέγει όποιο κατά περίπτωση απαιτείται για τον/τους αιτούμενο/ους κωδικό/ούς θέσης. 
 • Επιλέγει την ή τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρεται. 
 • Μετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων ο υποψήφιος έχει τρεις επιλογές: ακύρωση της αίτησης, προσωρινή αποθήκευση ή υποβολή. 

Σε κάθε περίπτωση με την αίτηση υποβάλλει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία οριστικής υποβολής από τον υποψήφιο.

Ο αριθμός της καταχωρημένης αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι διαθέσιμα έπειτα από την ολοκλήρωση και οριστική υποβολή της αίτησης επιλέγοντας το πεδίο Εκτύπωση Αποθήκευση. 

Η αίτηση τελεί σε πλήρη αντιστοιχία με το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, παρέχεται δε και σε εκτυπώσιμη μορφή. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). 

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. 

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών, υπολογιζομένων ημερολογιακά, και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα και στο δικτυακό χώρο, www.patt.gov.gr, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Καλλιθέας, Περιστερίου, Αμαρουσίου, Παλλήνης, Ελευσίνας και Πειραιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα, δημόσια αργία, ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο