Τελευταία Νέα

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, στον οποίο υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές Αρχές στο εξωτερικό, και ο οποίος θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων
συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022.
Στα καθήκοντα του Κλάδου περιλαμβάνονται όλες οι αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την ασφαλή διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής (ΣΕΠ), ευρωπαϊκών και διεθνών συστημάτων και δικτύων, τη διαχείριση κρυπτοϋλικού, την κυβερνοασφάλεια, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τομείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωματικών και προξενικών Αρχών στο εξωτερικό.
Στους ανωτέρω ανατίθενται, όταν υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 2, και άλλα καθήκοντα, όπως οικονομικής διαχείρισης, γραμματειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του προϊσταμένου της Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού των παραγράφων 1 και 2.
Η κατηγορία των γενικών προσόντων διορισμού περικλείει την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών έως την ημερομηνία διορισμού, τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τους κατά το έτος της προκήρυξης ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου, η εκπλήρωση
στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία, η μη-στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων λόγω καταδίκης, η μηκαταδίκη για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν.π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό, να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την καταγγελία, να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά
ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος, και να κατέχουν ένα εκ των κάτωθι πτυχίων/διπλωμάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα της παραγράφου 2 μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Στα ειδικά προσόντα διορισμού συνυπολογίζονται το πτυχίο Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή το πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας όπως και την αιστη γνώση της αγγλκής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με την επιτυχή εξέταση σε σχετική γραπτή και προφορική δοκιμασία.
Στα συνεκτιμώμενα ειδικά προσόντα συμπεριλαμβάνονται η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, συνεκτιμώνται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 7 του
π.δ. 91/2021 (Α΄214).
Στη διαγωνιστική διαδικασία τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι η Ελληνική γλώσσα, η Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, ο Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνίες, η Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών και η Αγγλική γλώσσα. Η δοκιμασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Στα υπόλοιπα μαθήματα η δοκιμασία είναι μόνο γραπτή εκτός της πρακτικής άσκησης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδική αίτηση συμμετοχής, υπογεγραμμένη ιδιοχείρως ή ψηφιακά μέσω του gov.gr, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr, με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής», από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου
2022.
Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 339 του ν. 4781/2021, η αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης συνιστά λόγο οριστικής παύσης από την Υπηρεσία. Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο