Τελευταία Νέα

Η MYTILINEOS  ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

 

o   26% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €162 εκατ. έναντι €129 εκατ. το 2020. Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,193 αυξημένα κατά 31% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

o   Προτεινόμενο μέρισμα €0,42 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές) αυξημένο κατά 10,4% σε σύγκριση με το 2020.

o   40% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €2.664 εκατ., σε σύγκριση με €1.899 εκατ. το 2020.

o   14% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €359 εκατ., έναντι €315 εκατ. το προηγούμενο έτος.

o   Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €803 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,2x, τη χρονιά με το υψηλότερο κόστος επενδύσεων, κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

 

«Για τη MYTILINEOS το 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις της, αλλά και μια προπαρασκευαστική περίοδο για τη μετάβαση σε νέα επίπεδα οικονομικής απόδοσης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια. Πετύχαμε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ επιπλέον σημαντικές επενδύσεις εισήλθαν σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Έχοντας αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις από τις αρχές του 2021 για τη μείωση των εκπομπών CO2, επιταχύναμε την εκτέλεση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της ιστορίας της Εταιρείας μας, το οποίο κατά τη διάρκεια του έτους υπερέβη τελικά σε συνολική αξία τα €379 εκατ.. Παράλληλα δρομολογήθηκαν, νέα επενδυτικά σχέδια που ισχυροποιούν την Εταιρεία στο νέο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

Σε μία χρονιά σημαντικών προκλήσεων αποδείξαμε την ικανότητα της MYTILINEOS να ανταπεξέρχεται σε κάθε συνθήκη, με σχέδιο και πολλή δουλειά. Στη νέα, πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο απαιτητική «πίστα» που μπαίνουμε το 2022, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση με σθένος και ανανεωμένη δύναμη!»

 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η MYTILINEOS παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης ανταποκρινόμενη θετικά απέναντι στις προκλήσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και των ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων που ενέσκηψαν στο Β’ εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί πλέον η ολοκλήρωση μία σειράς κρίσιμων επενδύσεων αναφορικά με την αύξηση παραγωγής Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα καταστήσουν τη MYTILINEOS πρωταγωνίστρια έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για ομαλή ενεργειακή μετάβαση.

 

 1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

Ποσά σε εκ € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 2.664 1.899 40%
EBITDA 359 315 14%
Καθαρά Κέρδη 162 129 26%
Κέρδη ανά μετοχή* 1,193 0,913 31%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 13,5% 16,6% -312
Καθαρά Κέρδη 6,1% 6,8% -70

*Προσαρμοσμένα στο σταθμισμένο Μ.Ο. των κοινών μετοχών

 

Σε σύγκριση με το 2020 σε ενοποιημένη βάση:

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €2.664 εκατ. έναντι €1.899 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 40%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €359 εκατ. έναντι €315 εκατ. το 2020, επωφελούμενα τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα  Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, η επίδοση το 2021 ήταν εξαιρετικά ισχυρή λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών αλλά και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €162 εκατ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με €129 εκατ. το 2020.

 

Αναφορικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2021:

 

κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 73% στα €966 εκατ. έναντι €558 εκατ. το 2020.

 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αυξήθηκαν κατά +46% , σε €118 εκατ., σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά +38% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.

 

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €47 εκατ., αυξημένα κατά +72% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά +23% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.

 

Η επίδοση στο Δ’ Τρίμηνο αποτελεί εφαλτήριο για το 2022, έτος που ξεκινά δικαιολογημένα, με ισχυρές προσδοκίες για την καταγραφή νέων υψηλών.

 

 

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

2.1.   Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 

Ποσά σε εκ € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 1.261 927 36%
EBITDA 147 157 -6%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 12% 17% -524

 

 

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – 2021

 

 

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [GWh] 2021 2020 2021
% Μίγματος
2020
% Μίγματος
Λιγνίτης 5.341 5.737 10% 11%
Φυσικό Αέριο 21.751 18.691 42% 37%
Υδροηλεκτρικά 5.294 2.903 10% 6%
ΑΠΕ1 16.315 13.835 31% 28%
Καθαρές Εισαγωγές 3.683 8.860 7% 18%
Λοιπά 20 4 0% 0%
Σύνολο 52.404 50.030 100% 100%

1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

 

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs) 2021 2020 Δ%
Θερμικές Μονάδες 5.075 5.549 -9%
ΑΠΕ 539 522 3%
Σύνολο 5.614 6.072 -8%

 

 

 

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.261 εκατ. που αντιστοιχεί σε 47,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €147 εκατ. παραμένοντας σε συγκρίσιμα επίπεδα με το 2020 (€157 εκατ.), παρά τη μειωμένη λειτουργία λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του σταθμού Korinthos Power, η οποία εάν δεν είχε λάβει χώρα θα ενίσχυε το EBITDA του 2021 κατά €15 εκατ.

Η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2021, παρά τη μείωση που κατέγραψε στο Α’ τρίμηνο του έτους (-5,4%) λόγω της πανδημίας, σημείωσε δυναμική ανάκαμψη στα επόμενα τρίμηνα, κλείνοντας το έτος με αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2020, τροφοδοτούμενη από την οικονομική ανάκαμψη και τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες κατά τους θερινούς μήνες.

 

Η σημαντική αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, οδήγησαν τις τιμές του φυσικού αερίου σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη και σε εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, ενώ και οι τιμές των ρύπων (CO2) κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στο περιβάλλον αυτό, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής (DAM), η οποία για το 2021 διαμορφώθηκε στα 116€/MWh, αυξημένη κατά 157% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνώρισε έγκαιρα τις προκλήσεις και προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

 

Παράλληλα, συνεχίζει να επωφελείται από τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της, αλλά και την ικανότητα της να προμηθεύεται φυσικό αέριο σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, λόγω της πρόσβασης σε ευέλικτες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού μέσω απευθείας συμβολαίων με μεγάλους διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές.

 

Να σημειωθεί, ότι το φυσικό αέριο και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κάλυψαν άνω του 70% αθροιστικά των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μίγμα. Παρά την αυξημένη ζήτηση, η συμμετοχή του λιγνίτη έπεσε στο 10% που αποτελεί και ιστορικό χαμηλό.

 

Η συνολική παραγωγή από τις θερμικές μονάδες και τις Ανανεώσιμες Πηγές της Εταιρείας ανήλθε σε 5,6 TWh το 2021 από 6,0 TWh το 2020, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής ζήτησης. Η μειωμένη παραγωγή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδίδεται στην προγραμματισμένη τρίμηνη «Μεγάλη Συντήρηση» του σταθμού Korinthos Power, το διάστημα Μάρτιου-Μάϊου. Έκτοτε, η μονάδα λειτουργεί κανονικά συνεισφέροντας στην κάλυψη των αναγκών της χώρας.

 

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατήρησε το 2021 την πρωτοκαθεδρία της στη λιανική, ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση σε 334,000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, έναντι 285,000 το 2020, με το μερίδιο αγοράς της στο τέλος του έτους να ανέρχεται σε 7,1%.

 

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και παραμένοντας προσηλωμένη στις φιλόδοξες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει θέσει, πραγματοποίησε στο Α’ Τρίμηνο του 2021 εξαγορά χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 1,48GW και 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα ενώ 43,2MW αιολικών πάρκων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.

 

Η MYTILINEOS, με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) ισχύος 826MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο, θα διαθέτει τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην ελληνική αγορά., με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ να ανέρχεται στα 2,3GW. Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς που κατέχει η Εταιρεία σήμερα, αναφορικά με την παραγωγή αναμένεται σταδιακά να διπλασιαστεί. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα της δώσει επίσης τη δυνατότητα σταδιακά να διεκδικήσει αναλογικά και υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, αλλά και τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα έτη.

 

 

2.2.   Τομέας Μεταλλουργίας

 

Ποσά σε εκ € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 668 537 24%
EBITDA 159 149 7%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 24% 28% -394

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (ktons) 2021 2020 Δ%
Αλουμίνα 871,0 826,5 5,4%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο 183,6 181,9 0,9%
Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο 51,0 42,5 20,0%
Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου 234,5 224,4 4,5%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t) 2021 2020 Δ%
3Μ LME 2.483,7 1.728,0 43,7%
Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)<

Κατά τη διάρκεια του 2021, τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου του Τομέα Μεταλλουργίας παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας τα επίπεδα παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο Αλουμίνιο, καθώς και την παραγωγή Αλουμίνας, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση, όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας το 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €668 εκατ., που αντιστοιχεί σε 25,1% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €537 εκατ. το 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €159 εκατ. έναντι €149 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οι τιμές του 3M LME Αλουμινίου κατά τη διάρκεια του 2021 σημείωσαν σημαντική άνοδο, καταγράφοντας νέο υψηλό δεκατριών ετών, καθώς μια σειρά από παράγοντες, όπως η ενεργειακή κρίση και οι συνεπαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων του μετάλλου, η χαλαρή νομισματική πολιτική, καθώς και η παγκόσμια τάση προς την «πράσινη» οικονομία, συντελούν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενώ παράλληλα θέτουν περιορισμούς στην προσφορά και τη διαθεσιμότητα του μετάλλου, οδηγώντας την αγορά του Αλουμινίου σε έλλειμα προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) το 2021 ανήλθε στα επίπεδα των 2.484 $/τόνο, ~44% αυξημένη σε σχέση με το 2020, ενώ στις αρχές του 4ου τριμήνου οι τιμές του LME άγγιξαν το επίπεδο των 3.180 $/τόνο, το οποίο αποτελεί υψηλό δεκατριών ετών.

Περισσότερο εντυπωσιακή της ανόδου της τιμής του μετάλλου, ήταν η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των premia της μπιγιέτας αλουμινίου, τα οποία εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 250% σε μία μέση τιμή στα 992 $/τόνο το 2021, από 287 $/τόνο το 2020. Σήμερα, το premium για τη μπιγιέτα διαπραγματεύεται σε τιμές άνω των 1.500 $/τόνο συνεχίζοντας να ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία του τομέα της Μεταλλουργίας και μέσα στο 2022.

Ο δείκτης API της Αλουμίνας,  ο οποίος αρχικά δεν ακολούθησε την ισχυρή τάση των τιμών του Αλουμινίου, στο 4ο τρίμηνο ευθυγραμμίστηκε με την άνοδο των τιμών και τελικά διαμορφώθηκε στα 330 $/τόνο για το 2021, αύξηση 21,6% σε σύγκριση με το 2020. Εφόσον οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν το 2022, θα χρειαστούν ακόμα υψηλότερες τιμές Aλουμίνας για να διατηρηθεί αμετάβλητο το τρέχον επίπεδο παραγωγής χωρίς να υπάρξουν μειώσεις.

Σε επίπεδο κόστους, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας έχει οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους ενώ η κατακόρυφη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής της Αλουμίνας και σε μικρότερο βαθμό του πρωτόχυτου Αλουμινίου.

Οι παραπάνω κοστολογικές πιέσεις, με προεξάρχουσα την ενεργειακή κρίση, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τους ευάλωτους παραγωγούς, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα αρκετές μονάδες στην Ευρώπη να έχουν ήδη προβεί είτε σε περικοπή της παραγωγή τους είτε ακόμα και σε κλείσιμο των εργοστασίων τους. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 600 χιλ. τόνοι Αλουμινίου (>15% της συνολικής Ευρωπαϊκής παραγωγής – EU28 και EFTA) έχουν περικοπεί έως τώρα, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση της Ευρωπαϊκής παραγωγής.

Και σε αυτόν τον τομέα, η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME κατοχυρώνει αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα.

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης. Το πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης κόστους με την ονομασία «Ήφαιστος» ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2021.

Με το τέλος του χρόνου ολοκληρώθηκε επιτυχώς μία σειρά επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Αλουμίνας κατά 40 χιλ. τόνους, στους 875 χιλ τόνους, ενώ ολοκληρώθηκε και το project NEW ERA 250. Το τελευταίο, αυξάνει την συνολική παραγωγή Αλουμινίου στους 250 χιλ. τόνους εκ των οποίων το 26% θα προέρχεται από ανακυκλωμένο Αλουμίνιο και ως εκ τούτου θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο παραγωγής (αναμένεται μείωση της τάξης του ~25%).

2.3.   Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

 

Ποσά σε εκ € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 365 263 38%
EBITDA 21 15 41%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 6% 6% 9

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας βελτίωσε αισθητά την απόδοση του σε σχέση με το 2020, δείχνοντας τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Συγκεκριμένα, ο Τομέας το 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €365 εκατ., που αντιστοιχεί σε 13,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €263 εκατ. το 2020. Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €21 εκατ. από €15 εκατ., το 2020 σημειώνοντας άνοδο κατά 41%.

Για πρώτη φορά, το σημαντικότερο ρόλο για την παραπάνω επίδοση έπαιξαν τα έργα Build, Operate & Transfer (BOT), καθώς κατά την διάρκεια του έτους είχαμε την υπογραφή δύο νέων συμφωνιών για διάθεση τη διάθεση έργων 89MW και 100MW σε Ρουμανία και Ισπανία αντίστοιχα.

Στην παραπάνω επίδοση συντέλεσαν επίσης η συμβασιοποίηση και η εκκίνηση εργασιών σε μια σειρά έργων σε χώρες της Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης και στο Ουζμπεκιστάν. Συνολικά το 2021 υπογράφηκαν έργα ισχύος 878MW με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε €260 εκατ. ενώ επιπλέον έργα αξίας €91 εκατ. βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης.

Το 2021 αποτέλεσε την 1η χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών του Τομέα ενισχύθηκε από έργα που τέθηκαν σε λειτουργία σε Αυστραλία και Κύπρο.

Αναφορικά με τα έργα ΒΟΤ, πέραν της συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου σε Ρουμανία και Ισπανία, ο Τομέας ήρθε σε συμφωνίες εξαγοράς έργων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Χωρίς καθυστερήσεις προχώρησε η ανάπτυξη των έργων σε χώρες όπως η Χιλή, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ισπανία και η Ν. Κορέα. Η συνολική ισχύς των ώριμων και σε λειτουργία BOT έργων ανέρχεται σε 1.963 MW εκ των οποίων:

 • 121 MW σε λειτουργία
 • 526 MW σε φάση κατασκευής
 • 608 MW με ολοκληρωμένη αδειοδότησης και έτοιμα για κατασκευή (RTB) ή έτοιμα για κατασκευή εντός του A’ Εξαμήνου του 2022
 • 708 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) έως το τέλος του έτους

Πέραν των ανωτέρω, η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου για έργα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ανέρχεται σε ~ 3,0GW .

Στις αρχές του Δ’ Τριμήνου, ο Τομέας ενδυνάμωσε την παρουσία του στην ιταλική αγορά, εξασφαλίζοντας μέσω δημοπρασίας ένα έργο, το οποίο είχε αναπτύξει εξ ολοκλήρου, ισχύος 52,8 MW, διασφαλίζοντας και 20ετή χρηματοπιστωτική σύμβαση με τιμή πώλησης ενέργειας 65,17 €/MW. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην Ιταλική αγορά εκτός από το προαναφερόμενο έργο, ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση έργων συνολικής ισχύος 67 MW και πλέον είναι έτοιμα για έναρξη κατασκευής.

Επίσης, στο τέλος του 2021 ο Τομέας RSD ολοκλήρωσε τις διαδικασίες χρηματοδότησης τριών έργων στην Αυστραλία ισχύος 118MW με συνολικό ποσό χρηματοδότησης AUD 95 εκατ.

2.4.   Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Ποσά σε εκ € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 370 171 116%
EBITDA 34 -2
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 9%

Το 2021 σηματοδότησε την ουσιαστική επανεκκίνηση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επέστρεψε σε κερδοφορία, έπειτα από ένα έτος με σημαντικές προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας αλλά και με τη νέα στρατηγική εστίαση σε έργα που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα.  Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €370 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 116% σε σχέση με το 2020, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα €34 εκατ. έναντι ζημιών -€2 εκατ. το 2020.

Βασικοί καταλύτες που συντέλεσαν στην προαναφερόμενη πορεία αποτελούν: i) επανεκκίνηση το έργου «Μελέτη Προμήθεια και Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 650ΜW» στο Τομπρούκ της Λιβύης συμβατικού τιμήματος $372 εκατ., ii) συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή μιας νέας Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας» συμβατικού τιμήματος € 118 εκατ., iii) συνέχιση του έργου «μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος» συμβατικού τιμήματος € 182 εκατ.

Αναφορικά με τα έργα Waste-to-Energy, η MYTILINEOS, εντοπίζει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές στο χώρο των περιβαλλοντικών λύσεων και εμπλέκεται ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων, διαθέτοντας παράλληλα την αναγνώριση της αγοράς ως Turn-key Contractor έργων μεγάλης κλίμακας. Στην κατεύθυνση αυτή, o Τομέας παρέχει λύσεις που συμβάλλουν στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης έργων βιωσιμότητας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ήδη το 22% του ανεκτέλεστου υπολοίπου, ενώ ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω αύξηση.

Εντός του έτους αποτυπώθηκε η δυναμική εισχώρηση του Τομέα στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D) με την σύναψη συμφωνιών για την εκτέλεση έργων σε Ελλάδα, Γεωργία και Αλβανία, συνολικού συμβατικού τιμήματος ~€103 εκατ. Επιπλέον, o Τομέας επωφελείται από την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή θερμικών μονάδων και διεκδικεί με αξιώσεις ανάλογα έργα στην Ευρώπη και ειδικότερα σε αγορές όπως την Αγγλία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Ιταλία όπου παρατηρείται αύξηση της ζήτησης το τελευταίο διάστημα.

Ενόψει της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των αναπτυξιακών ευκαιριών για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας, η MYTILINEOS, είναι εξαιρετικά τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν, αξιοποιώντας τα ισχυρά διαπιστευτήριά της και την τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων υποδομής αλλά και έργων ενεργειακής μετάβασης.

Τέλος, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε €754 εκατ. στο τέλος του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται σε €2,4 δισ., από €1,6 δισ. στο τέλος του 2020.

Προοπτικές για το 2022

To 2022 έχει ξεκινήσει με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία η οποία αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης την οποία ακολούθησε η περίοδος της πανδημίας. Η προοπτική ανάκτησης της «επενδυτικής βαθμίδας» και οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση με το σύνολο των αναλυτών να αναμένει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Σε διεθνές επίπεδο, κρίσιμα θέματα όπως ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η εξέλιξη της πανδημία και βέβαια οι γεωπολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και να κρίνουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Η MYTILINEOS, έχοντας ως αφετηρία το δυνατό Δ’ Τρίμηνο του 2021, με βασικά ορόσημα:

 • την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας ισχύος 826MW που αναμένεται στο Γ’ Τρίμηνο του έτους
 • την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου σε 250 χιλ. τόνους
 • το ισχυρό περιβάλλον τιμών του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής,
 • την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος άνω των 1,0GW ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό,
 • την ισχυρή ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • την ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στοn Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών

θέτει ισχυρές βάσεις για νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2022 σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο