Τελευταία Νέα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  για την πρόσληψη 5.066 ανέργων στα δασαρχεία της χώρας για την αντιπυρική προστασία και τώρα αναμένεται η σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με βάση την οποία θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ:

4.2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α’ 128), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.1
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 1. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 1. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.

1 Επισημαίνεται ότι ο ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 4, 5, 6 και 7.

 1. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμ- μένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

 

4.3. Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου, του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης

ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους εξήντα

(60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο δι-

πλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών

οικογενειών.

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης

ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω

κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60):

ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

III. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω:

δεκαπέντε (15) μόρια.

 1. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30)

μόρια Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε

(25)

Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ μόρια

Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ

Είκοσι (20)

Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 μόρια

ευρώ

Α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ

Δέκα (10)

Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 μόρια

ευρώ

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ

Μηδέν (0)

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 μόρια

ευρώ

 1. Ηλικία:

18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια

30 έως 44 ετών Τριάντα (30) μόρια

45 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια

 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε

ανήλικο τέκνο.

VII. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων

τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως

συνολικού αριθμού τέκνων.

VII. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγ-

γύης: τριάντα πέντε (35) μόρια.

4.4. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδό-

τηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν

δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους

δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγ-

χου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση,

κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοι-

χες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα

τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις

του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του

ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική Πρό-

σκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ερ-

γάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου

σχεδίου σε αυτό.

 

 

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

5.1. Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλη-

σης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με

ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής

για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις,

για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις

(3) υπηρεσίες τοποθέτησης, όπως προβλέπει η εκάστοτε

Πρόσκληση.

5.2. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και

μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα

την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών

αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφο-

ρετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία Πρό-

σκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία

κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά

συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλο-

ποιείται βάσει αυτού.

5.3. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην

προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία Πρόσκληση. Το

εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία

της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υπο-

βολή αιτήσεων.

5.4. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση

υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του

ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμ-

βάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των

στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλε-

κτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη δι-

αδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές

κυρώσεις. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση

προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προ-

σωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς

της οικείας Πρόσκλησης.

Επιπλέον παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω

επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ,

προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες

υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-

ρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο

πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης με-

λετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα

ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997,

ως ισχύει και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης

Απριλίου 2016 (ΕΕΕΕ L119).

5.5. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορ-

θής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του.

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά

πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα

οριστούν στην οικεία Πρόσκληση και αντιστοιχούν σε

προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα

με τα άρθρα 3.4. και 4.2. αντίστοιχα της παρούσας.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσε-

ων για τυχόν ελλιπή στοιχεία -δικαιολογητικά, έστω και

συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες

αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των

προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη

της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσε-

ων. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αί-

τησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

5.6. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις

των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους

ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩ-

ΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογρα-

φικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα

Κατάταξης Ανέργων, που περιλαμβάνει τον Προσωρινό

Πίνακα Επιτυχόντων και τον Προσωρινό Πίνακα Επιλα-

χόντων καθώς και τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομέ-

νων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο

κωδικός αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψη-

φίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα

κριτήρια κατάταξης του άρθρου 4.3. της παρούσας, η

σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των

κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες

προτιμήσεις και ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησης ή

και η υπηρεσία τοποθέτησης. Κρίσιμος χρόνος συνδρο-

μής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και

των κριτηρίων μοριοδότησης που λαμβάνονται υπόψη

για την κατάταξη των υποψηφίων στους επιβλέποντες

φορείς, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής

των αιτήσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση για την κα-

τάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

5.7. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος

αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρ-

τίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή

του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή

του. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περι-

λαμβάνει: α) τον Προσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων, β) τον

Προσωρινό Πίνακα Επιλαχόντων και γ) τον Προσωρινό

Πίνακα Αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκε-

κριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο Προσωρινός Πίνακας

αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοι-

νώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της

αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

5.8. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υπο-

βολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών

προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμε-

νη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό

τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν

είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι τεχνικές λεπτο-

μέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων

καθορίζονται στην οικεία Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

5.9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του

ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον

Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με

απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

που περιλαμβάνει: α) τον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων,

β) τον Οριστικό Πίνακα Επιλαχόντων και γ) τον Οριστικό

Πίνακα Αποκλειομένων. Ο Οριστικός Πίνακας αναρτάται

στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδοσή του ανα-

κοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας

υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ και στον πίνακα ανακοινώ-

σεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.

5.10. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό

Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμ-

μένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερο-

μηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς. Όσοι

από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβο-

λής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιό-

τητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και

την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους

στους επιβλέποντες φορείς, παραμένουν στον Οριστικό

Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια

κατάταξης. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώ-

λεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη

ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 6

Υπόδειξη προσωπικού – Τοποθέτηση

6.1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης

στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι υποψήφιοι που

έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέρ-

γων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,

τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά

την πρόσληψή τους από τον επιβλέποντα φορέα, και υπό

την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που

προβλέπονται στην Πρόσκληση.

6.2. Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από

τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ανά ειδικό-

τητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφί-

ων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην οικεία Πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη

συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκε-

ντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτή-

ριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο

κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους κριτήρια

του άρθρου 4.3. της παρούσας. Αν και πάλι δεν καταστεί

δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων

των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο

υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

6.3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτο-

προσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα

φορέα, ή και στην υπηρεσία τοποθέτησης στον οποίο

θα τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία

Πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτού-

μενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

6.4. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να προβεί στην

ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, των υποδειχθέ-

ντων από τα ΚΠΑ2 ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 6.2.

της παρούσας, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών

από την ημερομηνία που ο ωφελούμενος προσκομίσει

στο φορέα το συστατικό σημείωμα.

6.5. Κατόπιν ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον

ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι

τοποθετημένοι ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον

Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι τοποθετημένοι ωφε-

λούμενοι αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον

πίνακα ανακοινώσεων του επιβλέποντος φορέα, ή/ και

στην υπηρεσία τοποθέτησης.

6.6. Ο επιβλέπων φορέας, για τις περιπτώσεις των

υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται

την τοποθέτησή τους στον επιβλέποντα φορέα/υπη-

ρεσία τοποθέτησης ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα

δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ

και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι υπο-

δειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση

τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα

Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

6.7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την συμ-

μετοχή του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα, επιλύεται

με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Ο επιβλέπων φορέας δικαιούται μόνον για λόγους

ανωτέρας βίας να μην αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από

το ΚΠΑ2 άνεργο. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμέ-

νη θέση δεν καλύπτεται και ο υποδειχθείς άνεργος που

δεν τοποθετήθηκε, κατά τα ανωτέρω, τοποθετείται με

απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου

Επιβλέποντος Φορέα ή και υπηρεσία τοποθέτησης και

κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα αυτού, βάσει της

αίτησης ή άλλης επιλογής του ωφελουμένου, καθ’ υπέρ-

βαση του εγκεκριμένου στον νέο Επιβλέποντα φορέα,

αριθμού θέσεων.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση

που Ωφελούμενος για «σπουδαίο λόγο», ο οποίος δύ-

ναται να αποδειχθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί

σε διαφορετική θέση.

Πρόωρη διακοπή του Προγράμματος Ωφελουμένου

δύναται, με Αιτιολογημένη Έκθεση του Επιβλέποντος

Φορέα, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που συντρέ-

χει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος, όπως απιστία στην

υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά, κοινοποιούμενη

στη ΓΓΔΚΚΑΠ του ΥΠΕΚΑΑ και στον ΟΑΕΔ.

Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής Ωφελου-

μένου σε Πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της διαδικασίας

του προηγούμενου εδαφίου, η θέση αυτή δεν θα κα-

λύπτεται από έτερο Ωφελούμενο. Επίσης ο Ωφελούμε-

νος θα τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,

σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντος Φορέα ή και

υπηρεσία τοποθέτησης, βάσει της αίτησής του ή άλλης

επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν

αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου

Επιβλέποντος Φορέα.

6.8. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμμα-

τος, οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη

ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία

των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως

προς όλες τις πτυχές της απασχόλησης και στο ίδιο

επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους

εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του

Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Ερ-

γαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο

του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄), καθώς και τις ειδικότερες

σχετικές διατάξεις, και β) να απασχολούν τους ωφελου-

μένους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί

και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη

θέση στην οποία θα απασχοληθούν.

6.9. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να μην ανα-

θέτει σε ωφελουμένους καθήκοντα τα οποία απαιτούν

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύ-

πτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά

τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού –

μηχανημάτων και εργαλείων.

6.10. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου

του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου Ωφελουμένου

λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση

και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πρά-

ξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της υποπα-

ραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ, του ν. 4152/2013.

Οι επιβλέποντες φορείς έχουν την υποχρέωση, με τη

λήξη του προγράμματος, να χορηγούν στους ωφελου-

μένους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης.

6.11. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας

επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα, επιλαμβανόμε-

νο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. Εάν κατά τον

έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις

τοποθέτησης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει

των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό

Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά πε-

ρίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρε-

ωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του επιβλέ-

ποντος φορέα, και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για

τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμένων και επιβλέποντων

φορέων που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών

προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο ΟΑΕΔ

υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα στο ΑΣΕΠ τα σχετικά

δικαιολογητικά/ έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί

στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες

στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων.

 

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση δράσης

7.1. Το κόστος της δράσης καλύπτεται κατά τα οριζό-

μενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας.

7.2. α) Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος

των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων

φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς

Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφε-

λουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα

τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα για την υλο-

ποίηση της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: αα) σε 19,81 ευρώ

ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μη-

νιαίως για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω και

ββ) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από

431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας κάτω

των 25 ετών.

β) Το Πράσινο Ταμείο θα καλύπτει τα εργαλεία και

Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων, τα καύ-

σιμα, λιπαντικά και συντηρήσεις των οχημάτων που θα

χρησιμοποιηθούν, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λει-

τουργικές δαπάνες χρειαστούν για την υλοποίηση της

δράσης.

7.3. Ο ΟΑΕΔ, εκτός από τα στην παρούσα απόφαση

καταβαλλόμενα ποσά, δεν υποχρεούται να καταβάλλει

οποιαδήποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους

ωφελουμένους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.).

Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το Πρόγραμμα: α)

Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελουμένων

από το Πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους:

Θα προηγείται είτε έντυπη αίτηση προς έγκρισή της

από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από

τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

 1. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα

δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολο-

κλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα

απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του

δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμε-

νος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον

επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.

 1. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του

προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας

έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βε-

βαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογη-

τικά. Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς

αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμε-

νης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώ-

νονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά,

η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας

και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως

ορίζεται στο σημείο 2.6. της παρούσας.

Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να

απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεν-

νητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να

γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

 1. Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν

παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε

ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν

από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1

με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο

με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν,

έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα

την ημέρα. Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να

προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα

από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και

μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30)

μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή

πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του

παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλι-

κίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσι-

κών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του

παιδιού.

Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο

γονέων προσκομίζοντας τα απαραίτητα εκ του νόμου

δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.

 1. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων που σημειώνονται στο

πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινωφελούς

Εργασίας, ο ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό

ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και δια-

θέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει

του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κό-

στος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

 1. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών

δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολό-

κληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί

για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

vii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

viii. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων,

γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών

στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

 1. Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστι-

κών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα

έντυπα αιτήσεων του ωφελουμένου και της έγκρισης του

επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω συνιστούν επιλέξιμη

δαπάνη του προγράμματος.

7.4. Ο κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα

ανωτέρω για 25 ημέρες [υπό 7.3., περιπτώσεις α) και β)]

ανώτατα μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης. Κατά συνέ-

πεια, ο ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε

ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό

κόστος.

7.5. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μι-

σθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές

εισφορές ωφελουμένου. Ακόμη επιλέξιμη δαπάνη απο-

τελεί η εισφορά του άρθρου 89Γ1 και 5 του ν. 3996/2011.

7.6. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατρο-

φαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση

του ΕΦΚΑ με εξαίρεση ωφελουμένους ασφαλισμένους

μετά την 01-01-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης

δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην

ΕΤΑΑ, για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους

αντίστοιχους τομείς των πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ

των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του πρώ-

ην ΕΤΑΑ, χωρίς τους περιορισμούς ως προς τα ανώτατα

ποσά της προηγούμενης παραγράφου.

7.7. Για όσους ωφελουμένους απασχοληθούν, κατά τη

διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,

σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγρά-

φονται στη Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 απόφα-

ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΦΕΚ Β’ 2778), η καταβολή στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης

εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη

δαπάνη.

7.8. Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων διατηρούν

την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την

ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλ-

ψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι

τη λήξη διάρκειας των προγραμμάτων.

Άρθρο 8

Διαδικασία καταβολής μισθολογικού

και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελουμένους

και επιβλέποντες φορείς

Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέπο-

ντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρα-

κάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκ-

πρόσωπο του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι το

Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας και της Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) Μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμι-

μο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα, στην οποία θα

αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελουμένου:

 • ονοματεπώνυμα και ονόματα πατέρα και μητέρας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Α.Μ. ΕΦΚΑ
 • χρονολογία γεννήσεως
 • ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης
 • αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN
 • αριθμός ημερών ασφάλισης
 • καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
 • καθαρές μηνιαίες αμοιβές
 • μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου –

ασφαλισμένου

 • μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές φορέα
 • συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελου-

μένου και Επιβλέποντα Φορέα).

γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δη-

λώσεις (ΑΠΔ) χωριστά για τους ωφελουμένους, οι οποίες

θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμ-

ματος.

δ) Αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN του εμπλεκό-

μενου επιβλέποντος φορέα.

Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών κα-

θορίζεται από τον ΟΑΕΔ με σχετική ανακοίνωση.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως

αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ

πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων

με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους,

βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς

των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί

στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένων

και Επιβλεπόντων Φορέων).

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φο-

ρέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών

ηλεκτρονικής υποβολής στον ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες

φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2

του ΟΑΕΔ παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφο-

ρών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.

Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις επιβλέποντα φορέα

9.1. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται στην τήρηση

των απαιτήσεων της δημόσιας πρόσκλησης.

9.2. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται στην τήρηση

αντίστοιχων στοιχείων τα οποία θα υποβάλει προς τη

ΓΓΔΚΚΑΠ, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρό-

σκλησης.

9.3. Ο επιβλέπων φορέας δύναται να συλλέγει νομίμως

στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των

ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί, σύμφωνα με τις

διατάξεις της εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, της

παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και τη δημόσια

πρόσκληση.

9.4. Ο επιβλέπων φορέας με πλήρη ευθύνη του υπο-

χρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των

ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς

όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που πα-

ρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα

με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και

την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84), καθώς

και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

9.5. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να απασχολεί

τους ωφελουμένους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν

τοποθετηθεί.

9.6. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να παρέχει

στους ωφελουμένους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευ-

ση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και

τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για

την ασφάλεια και την υγεία τους.

9.7. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να μην ανα-

θέτει σε ωφελουμένους καθήκοντα τα οποία απαιτούν

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύ-

πτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά

τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού –

μηχανημάτων και εργαλείων.

9.8. Ο επιβλέπων φορέας οφείλει να παραδώσει στον

ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου το οποίο έχει υπο-

βληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης (ΟΠΣ

ΕΡΓΑΝΗ – ΦΕΚ Β΄ 2390/08-09-2014).

Άρθρο 10

Έλεγχος και παρακολούθηση

10.1 Γενικά:

Στα προγράμματα ή τμήματα προγραμμάτων, ο έλεγ-

χος και η παρακολούθηση αυτών από τη ΓΓΔΚΚΑΠ, εξα-

σφαλίζονται με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων

και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

 • τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
 • την τήρηση των εθνικών και Ενωσιακών διατάξεων,
 • την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
 • την αιτιολόγηση των δαπανών,
 • την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων

και την επιβολή κυρώσεων,

 • την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων

ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης από

τον ΟΑΕΔ,

 • την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

10.2. Επίπεδα – είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα:

Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας

του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική δια-

χείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και Ενωσια-

κές διατάξεις, και αφορά:

 1. Διοικητικούς ελέγχους ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις

επιμέρους δράσεων που δύνανται να διενεργούνται από

τη ΓΓΔΚΚΑΠ.

 1. Ελέγχους οι οποίοι δύνανται να διενεργούνται από

τη ΓΓΔΚΚΑΠ στον ΟΑΕΔ καθώς και στους επιβλέποντες

φορείς της δράσης. Επίσης ελέγχεται η καλή δημοσιονο-

μική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη

δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών,

την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και

τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Έλεγχοι διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ, προς τους επι-

βλέποντες φορείς, για την πιστοποίηση της απασχόλη-

σης των ωφελουμένων και την έγκαιρη απόδοση των

ασφαλιστικών εισφορών.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται

από υπάλληλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

 1. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις συνίστανται στην επαλή-

θευση της παράδοσης των υπηρεσιών και της πραγμα-

τοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι επιβλέποντες

φορείς, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, καθώς

και της συμμόρφωσής τους με τους εθνικούς και Ενω-

σιακούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης, και

βασίζονται:

 • στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,
 • στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ

άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική κατα-

γραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών

νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Β) Σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΑΕΔ και τους επιβλέ-

ποντες φορείς, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται πα-

ραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές

εγγραφές της δράσης.

10.3. Διαδρομή του ελέγχου: Για κάθε δράση ή σκέλος,

απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση

της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες

και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη

διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πλη-

ρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η συμφωνία μεταξύ

των συνολικών ποσών και των αναλυτικών λογιστικών

εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από τους

επιβλέποντες φορείς. Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει

να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες

που πραγματοποίησαν οι επιβλέποντες φορείς. Προς

τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία κα-

ταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον

προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημε-

ρομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύ-

ονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα

οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής του κονδυλίου στους

επιβλέποντες φορείς.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι-

λογής που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση και

την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε δράση, κατά περίπτωση, των

τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδό-

τησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης,

εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα-

ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω

προγράμματος, οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να πα-

ρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξερ-

γασία από τους αρμόδιους φορείς, προσωπικών δεδο-

μένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης

του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής

στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας

ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγη-

ση του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 11

Τελικές διατάξεις

11.1. Η Δημόσια πρόσκληση του ανωτέρω προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο

Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του

ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται

μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο

τύπο

Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του

ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-

ρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαι-

τήσεις της εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας για την

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η

επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. Στο

πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΕΔ και η ΓΓΔΚΚΑΠ επιμελούνται τρό-

πους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων

των ωφελουμένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς

συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-

στόχος στα οποία απευθύνονται και, υπό την έννοια

αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε

πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη

διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

11.2. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας

εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται

στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και

της Ενωσιακής νομοθεσίας.

 

ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο