Τελευταία Νέα

 Η MYTILINEOS  ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2023.

  1.  48% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας που ανήλθαν σε €462 εκατ. έναντι €312 εκατ. το Εννεάμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,336, αυξημένα κατά 46% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 2. 36% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €723 εκατ., έναντι €533 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

3.  O Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €4.088 εκατ., σε σύγκριση με €4.573 εκατ. το Εννεάμηνο του 2022, μείωση που ήρθε ως συνέπεια της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

4. Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.372 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €231εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,37x, επίπεδο εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις επιδόσεις εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας, γεγονός που αντανακλάται σε ορισμένο βαθμό στις αποδόσεις που διαπραγματεύονται τα ομόλογα που έχει εκδώσει η MYTILINEOS, με πιο πρόσφατη την επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500εκατ. με επιτόκιο 4,0%. Σημειώνεται, ότι μετά τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της MYTILINEOS από τις FITCH και S&P, η Εταιρεία βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της επίτευξης του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

5.  Ένταξη της MYTILINEOS στους ESG Leaders του δείκτη MSCI μετά την αξιολόγηση σε επίπεδο “AA” για τις πρακτικές ESG. Η παγκόσμια ηγετική θέση της MYTILINEOS στον τομέα της βιωσιμότητας επιβεβαιώνεται μέσω της παρουσίας της στο κορυφαίο 10% των εταιρειών του κλάδου της και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους ESG Raters όπως: Sustainalytics, ISS Quality Score, S&P Global, Refinitiv, FTSE, EcoVadis, ESG Book, Bloomberg & Ideal Ratings.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων του 2022, η MYTILINEOS κατορθώνει να παραμένει σταθερά σε ανοδική πορεία, κατακτώντας όλο και υψηλότερα επίπεδα μεγεθών, παρά τη σημαντική μείωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων που χαρακτήρισε το εννεάμηνο του 2023.

Οι συνέργειες ανάμεσα στους Κλάδους της Ενέργειας και της Μεταλλουργίας και τα ευρύτερα οφέλη που προκύπτουν από τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS Energy & Metals γίνονται όλο και περισσότερο ορατά απέναντι σε μια συγκυρία ιδιαίτερα απαιτητική. Η εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει με καίριο τρόπο τις αγορές ενέργειας ενόσω οι οικονομίες προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον υψηλού κόστους χρήματος , το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποσκάπτοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του 2023, πέραν των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, η MYTLINEOS συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους μέσω μιας σειράς εξαγορών όπως των εταιρειών Watt & Volt, Unison, EfAEnergy και Volterra που  ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της Εταιρείας, ενώ παράλληλα  επιταχύνεται η διείσδυση στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Β. Αμερικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, στον Κλάδο της Μεταλλουργίας, η εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

1.       ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ         

Ποσά σε εκ €9M 20239M 2022Δ %3Q 20233Q 2022Δ %
Κύκλος Εργασιών4.0884.573-11%1.5722.419-35%
EBITDA72353336%28524019%
Καθαρά Κέρδη46231248%19314533%
Κέρδη ανά μετοχή*3,3362,28146%1,3981,056       32%
Περιθώρια (%)  Δ(μ.βάσης)  Δ(μ.βάσης)
EBITDA17,7%11,7%60018,1%9,9%817
Καθαρά Κέρδη11,3%6,8%45012,3%6,0%628

* προσαρμοσμένα στις ίδιες μετοχές

κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4.088 εκατ. έναντι €4.573 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας μείωση 11%, κυρίως λόγω της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας και μετάλλων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν σημαντική αύξηση, κατά 36%, στα €723 εκατ. έναντι €533 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου της Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 17,7%, καθώς η MYTILINEOS αναπτύσσεται σε κλάδους που προσφέρουν ισχυρά περιθώρια κέρδους, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Η ΜYTILINEOS, στο Γ’ τρίμηνο του 2023, κατέγραψε την ιστορικά υψηλότερή της επίδοση τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας, με οδηγό τον κλάδο Ενέργειας, παρά τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές ενέργειας και μετάλλων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανάκαμψη της δραστηριότητας παραγωγής ενέργειας, βοηθούμενη από τη συνεισφορά της νέας μονάδας HCLASS 826MW στη θερινή περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ζήτηση.

Η MYTILINEOS, αξιοποιώντας στο μέγιστο την ανθεκτικότητα του συνεργατικού επιχειρηματικού της μοντέλου, καταφέρνει να εδραιώσει την κερδοφορία της στα σημερινά, πολύ υψηλότερα επίπεδα (>200% υψηλότερα σε σχέση με τα προ-2021 επίπεδα). Ο κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ουσιαστική ενδυνάμωση της παρουσίας της MYTILINEOS στην προμήθεια φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, ενώ παράλληλα καταστρώνονται ήδη τα σχέδια για την επέκταση της διεθνούς αυτής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, αφού έχει εν τω μεταξύ ήδη εδραιωθεί το απαραίτητο know-how και προχωράει η κατάλληλη στελέχωση. Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά, η παρουσία της MYTILINEOS στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύεται σταθερά, καθώς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της WATT+VOLT, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον προσεγγίζει το 13%, με περισσοτέρους από 520.000 πελάτες.

Ο Κλάδος της Μεταλλουργίας, στο Εννεάμηνο του 2023, προσεγγίζει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Εννεαμήνου του 2022, παρά τη σημαντική πτώση τόσο των premia (~60%) όσο και των τιμών αλουμινίου (~19%), σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.  Ταυτόχρονα, η πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ενισχύει περαιτέρω το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση και στο κόστος παραγωγής της αλουμίνας και του αλουμινίου, ενώ δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα διερεύνησης και αξιοποίησης ευκαιριών από άλλες, παράλληλες δραστηριότητες.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €462 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με τα €312 εκατ. το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2022.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος, από απόσχιση κλάδου της MYTILINEOS, ανήλθαν σε €8 εκατ. έναντι €7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο τέλος του Εννεαμήνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων  έργων υποδομών, ξεπερνά τα €500 εκατ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης  συμβασιοποίησης, ξεπερνά τα €900εκατ. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, κυρίως για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών φιλοδοξεί εφεξής να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

2.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

2.1.   Κλάδος Ενέργειας

Ποσά σε εκ €9Μ 20239Μ 2022Δ %
Κύκλος Εργασιών3.3043.808-13%
EBITDA53234156%
Περιθώρια (%)  Δ(μ.βάσης)
EBITDA16,1%9,0%714

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €3.304 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας μείωση κατά 13% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €532 εκατ. αυξημένα κατά 56% έναντι €341 εκατ. το Εννεάμηνο του 2022.

H MYTILINEOS Energy & Metals, τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading και Power Projects).

ΑΠΕ – Συνολικό χαρτοφυλάκιο MYTILINEOSΙσχύς (GW)
Σε Λειτουργία0,6
Υπό Κατασκευή1,6
Σε Προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης*2,6
Σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης8,9
Συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ13,7

* Έργα έτοιμα προς κατασκευή είτε άμεσα είτε κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις 5 ηπείρους, είναι της τάξεως των ~GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~9 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον προσεγγίζει τα 14GW, στο Γ’ τρίμηνο του 2023,μία συνολική αύξηση ~0,4GW έργων σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης κυρίως στη Ρουμανία και στην Πολωνία.

Με την πρόσφατη εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων 1,4GW στην Αλμπέρτα του Καναδά (2TWh παραγωγής ετησίως), η MYTILINEOS ενισχύει τη στρατηγική της για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου, η MYTILINEOS, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωσε την πώληση 4 φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία, συνολικής ισχύος 211MW, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία μέσα στα επόμενα 2 έτη. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η πώληση ενός ακόμη  Φωτοβολταϊκόυ πάρκου στη Νότια Ισπανία, συνολικής ισχύος 56MW, συνεισφέροντας και αυτή  στο επιτυχημένο Asset Rotation Plan της Εταιρείας, το οποίο επιτρέπει στη MYTILINEOS να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη της κερδοφορίας της M Renewables, που παρά το σημερινό περιβάλλον επιτοκίων, καταφέρνει, κάνοντας ορθή χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, να διαθέτει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ. Επιπλέον, διατηρεί ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης και εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ (ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα).

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 626MWστο Εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε 725 GWhs. Από αυτές οι 436 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 289 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (180MW) του Ελληνικού Χαρτοφυλακίου  των ~1,5GW φωτοβολταϊκών , αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία ξεκινήσανε να εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Παράλληλα, εντός του 2024 ξεκινά η κατασκευή του δεύτερου σκέλους του Ελληνικού χαρτοφυλακίου δυναμικότητας ~740 MW.  Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο η MYTILINEOS, σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1,4GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, η MYTILINEOS έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~ 1,3 GW. Σημειώνεται επίσης, ότι στην πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία για τη λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση  αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), επιλέχθηκε έργο, συνολικής ισχύος 48MW, το οποίο θα κατασκευαστεί πλησίον των φωτοβολταϊκών σταθμών της MYTILINEOS στη βόρεια Ελλάδα. Τέλος η MYTILINEOS θα συμμετέχει και στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας για έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος άνω του ~ 1GW.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια και η Χιλή. Πρόσφατα, η MYTILINEOS ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου αδειοδοτημένου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 373MW, το οποίο βρίσκεται στο Kent και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Εντός του Εννεαμήνου του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~1,3 GW σε Ελλάδα,  Ιταλία, Ρουμανία και Αγγλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €471 εκατ., ενώ επιπλέον €273 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Εννεαμήνου 2023

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [TWh]9Μ 20239Μ 20229Μ 2023
% Μίγματος
9Μ 2022
% Μίγματος
Λιγνίτης3,294,399%11%
Φυσικό Αέριο11,7515,0931%38%
Υδροηλεκτρικά2,833,297%8%
ΑΠΕ115,4914,1241%36%
Καθαρές Εισαγωγές4,392,3612%6%
Σύνολο37,7639,25100%100%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παραγωγή MYTILINEOS (TWhs) – Ελλάδα9Μ 20239Μ 2022Δ%
Θερμικές Μονάδες3,984,03-1%
ΑΠΕ0,440,3912%
Σύνολο4,414,420%

Κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου 2023, οι τιμές του φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ευρώπη υποχώρησαν σημαντικά, συνεπεία τόσο των υψηλών αποθεμάτων αερίου στην Ευρώπη, όσο και των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών για την εποχή, χωρίς ωστόσο να επανέλθουν στα προ ενεργειακής κρίσης επίπεδα.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα  στο Εννεάμηνο του 2023, με τη μείωση να είναι της τάξης του 4% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2022. Πιο πρόσφατα, οι τιμές TTF έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, επηρεαζόμενες τόσο από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όσο και την πτώση των θερμοκρασιών κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, καθώς και από το πρόσφατο ατύχημα σε αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Φιλανδίας και Εσθονίας, που τον έθεσε εκτός λειτουργίας.

Αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας, οι τρείς σταθμοί συνδυασμένου κύκλου (CCGTs) και ο ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (CHP), παρήγαγαν στο Εννεάμηνο του έτους, αθροιστικά ~4 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 10,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 33,9% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου, από ~27% που ήταν στο Εννεάμηνο του 2022. Η συνολική παραγωγή εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,41 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,7% της συνολικής ζήτησης.

Η συνολική παραγωγή από θερμικές μονάδες το Εννεάμηνο του 2023, παρά την προγραμματισμένη συντήρηση του σταθμού του Αγ. Νικολάου (Protergia) στο Α’ τρίμηνο του 2023, κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της σημαντικής συνεισφοράς που είχε για πρώτη φορά η νέα μονάδα CCGT (826 MW), η οποία συμμετείχε κατά ~40%, στο σύνολο της θερμικής παραγωγής της MYTILINEOS στο Γ’ τρίμηνο. H νέα μονάδα CCGT, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της σε μία περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της θερινής περιόδου, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μείγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Τα παραπάνω, εν όψει των αυξημένων χειμερινών αναγκών της χώρας, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης και ευελιξίας των μονάδων μας και την προμήθεια ΦΑ σε ανταγωνιστικές τιμές, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία της Εταιρείας τόσο το 2023 όσο και στα επόμενα έτη.    

MYTILINEOS – Προμήθεια ΗΕ & ΦΑ9Μ 20239Μ 2022Δ%
Σύνολο μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου520χιλ.348χιλ.49%
Μερίδιο Αγοράς12,5%8,6%

Η MYTLINEOS, έχοντας ενσωματώσει πλέον τις WATT+VOLT καιUnison, συνεχίζει σταθερά να ενδυναμώνει την παρουσία της στην  αγορά ενέργειας με 2 νέες εξαγορές, των εταιρειών Volterra και EfaEnergy (τελούν υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού), οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την καθετοποίηση στη λιανική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η MYTILINEOS στο τέλος του Γ΄ τριμήνου του 2023, εκπροσωπεί πλέον 520 χιλιάδες μετρητές ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, ενώ το μερίδιο της  στην αγορά ηλεκτρισμού το Σεπτέμβριο του 2023 ξεπέρασε το 12,5% (μερίδια ΕΧΕ – εφόσον συνυπολογιστεί και το μερίδιο της Volterra, η MYTILINEOS ανέρχεται συνολικά στο 14.6% της αγοράς). Το επόμενο διάστημα, η MYTILINEOS στοχεύει να ξεπεράσει το 20% της Ελληνικής κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας και την εκπροσώπηση του Αλουμινίου από 1η Ιανουαρίου 2024, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο «πράσινο» utility με διεθνή παρουσία. Έχοντας αξιοποιήσει την καθετοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας στον Τομέα της Ενέργειας, η MYTILINEOS εδραιώνεται πλέον ως ο ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future»).

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS, πέραν της Ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησής της Εταιρείας. Έχοντας δεσμεύσει τις περισσότερες χρονοθυρίδες εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για τα επόμενα έτη, και αυξάνοντας σταθερά τους όγκους που εμπορεύεται, η MYTILINEOS σταδιακά εδραιώνεται στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου τόσο στα Βαλκάνια, όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές στην προμήθεια ΦΑ, με το όφελος να διαχέεται, μέσω του συνεργατικού μοντέλου της Εταιρείας, σε όλες τις δομές της MYTILINEOS.

Ενεργειακά Έργα MYTILINEOS9Μ 2023
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων€1,0 δισ.
Σύνολο Έργων€1,8 δισ.

Ο Τομέας M Power Projects, εστιάζοντας σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύει συνεχώς τη διεθνή του παρουσία εκτελώντας σήμερα 30 έργα σε 10 διαφορετικές χώρες.

Στο τέλος του Εννεάμηνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,0 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €1,8 δισ., εκ των οποίων το 15%  αφορά σε έργα στην Ελλάδα και το 52% στο Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αναφορικά με τις κυριότερες εξελίξεις του Γ’ τριμήνου του 2023, ο Τομέας M Power Projects, σε κοινοπραξία με την GE Vernova, αναδείχθηκε προτιμώμενος προμηθευτής στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργούν οι “SP Transmission” και “National Grid Electricity Transmission” για το έργο “Eastern Green Link 1”, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των €2,5δισ, που αφορά σε έργο δικτύου σταθμών μετατροπέων HVDC, το οποίο σχεδιάστηκε για να ξεκλειδώσει το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό σε ΑΠΕ της Σκωτίας, αυξάνοντας την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να μεταφέρει καθαρή ενέργεια εκεί που απαιτείται.

2.2.   Κλάδος Μεταλλουργίας

Ποσά σε εκ €9Μ 20239Μ 2022Δ %
Κύκλος Εργασιών7156756%
EBITDA193202-5%
Περιθώρια (%)  Δ(μ.βάσης)
EBITDA27,0%30,0%-297
Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.)9Μ 20239Μ 2022Δ%
Αλουμίνα6496440,8%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο138,5139,4-0,6%
Ανακυκλωμένο  Αλουμίνιο40,638,26,3%
Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου179,1177,60,8%

stimulus

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t)9Μ 20239Μ 2022Δ%
3Μ LME2.3082.836-18,6%
Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)347377-7,9%

Η μέση τιμή του αλουμινίου (LME 3M) στο Εννεάμηνο του 2023, διαμορφώθηκε στα 2.308$/τόνο, από 2.836$/τόνο στο Εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας ετήσια μείωση 19%.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου του 2023, οι τιμές αλουμινίου σταθεροποιήθηκαν πέριξ των 2.200$/τόνο. Η αδυναμία ανόδου των τιμών του μετάλλου αποδίδεται στη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, την περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων και την ομαλοποίηση των τιμών της ενέργειας. Στον αντίποδα, πέραν της κομβικής σημασίας του αλουμινίου στην Ενεργειακή Μετάβαση και τις μακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις που θα μπορούσε αυτό να επιφέρει στην τιμή του μετάλλου, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η Κινέζικη βιομηχανική δραστηριότητα δείχνει σημάδια ανάκαμψης ενώ παρέχονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης της Κινέζικης αγοράς ακινήτων. Ταυτόχρονα, μετά από μία σημαντική μείωση των παγκοσμίων αποθεμάτων του μετάλλου, είναι πιθανό να περνάμε σε μία εποχή επανεφοδιασμού, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει τη ζήτηση για αλουμίνιο.

Τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου συνέχισαν και στο τρίτο τρίμηνο του έτους την καθοδική τους πορεία, με τη μέση τιμή του Εννεαμήνου να βρίσκεται στα επίπεδα των $550/τόνο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου παραμένουν σε υγιή επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως λόγω της μειωμένης Ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου, η οποία παραμένει μια σημαντικά ελλειμματική αγορά, με τις περισσότερες ανάγκες της να καλύπτονται από εισαγωγές από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, η παραγωγή της οποίας καλύπτει σημαντικό μέρος των Ευρωπαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων μετάλλου μη-Ρώσικης προέλευσης προσφέρουν μία σημαντική στήριξη στις τιμές των Ευρωπαϊκών premia.

Ο δείκτης API της αλουμίνας, ακολούθησε την τάση των τιμών του αλουμινίου, σημειώνοντας μείωση κατά 8% το Εννεάμηνο του 2023 στα 348$/τόνο.

Παρά το αδύναμο περιβάλλον στην αγορά αλουμινίου, η MYTILINEOS, με έγκαιρη ανάληψη δράσεων, καταφέρνει να διατηρεί την κερδοφορία της κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν στο Εννεάμηνο του 2022. Η MYTILINEOS, μεταξύ άλλων, έχει καταφέρει την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$, καθώς και τον έλεγχο του κόστους, που σε συνδυασμό με τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων, οδηγούν στην επίτευξη υψηλού περιθωρίου κέρδους και ως εκ τούτου στη διατήρηση της MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου η MYTILINEOS ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ. Με την παραπάνω συμφωνία διασφαλίζεται ο μακροχρόνιος εφοδιασμός του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος, της μεγαλύτερης καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ε.Ε., καθώς πλέον η MYTILINEOS αποκτά δυνατότητα παραγωγής βωξίτη άνω των 1,2 εκατ. τόνων ετησίως, καθιστώντας το Αλουμίνιον της Ελλάδος ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ευρώπη, εδραιώνοντας την θέση του διεθνώς. Η MYTILINEOS, μέσω στοχευμένων επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, δύναται να ενισχύσει τόσο τα αποθέματα όσο και την παραγωγική ικανότητα της νέας εταιρείας. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη επένδυση δίνει τη δυνατότητα στη MYTILINEOS να διερευνήσει και να αξιοποιήσει ευκαιρίες, όπως η υποστήριξη του εφοδιασμού της Ευρώπης με κρίσιμες πρώτες ύλες (π.χ.γάλλιο) και σπάνιες γαίες (π.χ. σκάνδιο).  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο