Τελευταία Νέα

 

O Δήμος Θηβαίων γνωστοποιεί στους κυνηγούς την ακόλουθη ρυθμιστική αστυνομική απαγορευτική διάταξη θήρας του Δασάρχη Θηβών,  για το κυνήγι στην περιοχή του Δασαρχείο Θηβών για την περίοδο 2017-2018:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 251 παρ.2, 258 παρ.2α, 259 παρ.2α και 2β, 261 παρ.4 και 5 του Ν.Δ.86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», του άρθρου 11 του Ν.Δ.996/1971, των άρθρων 7 και 8 του Ν.177/75 και τις διατάξεις της αριθμ.414985/29-11-85 κοινής απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/18-12-85).
 2. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α710) «Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 «Οργανισμός Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
 5. Την αριθμ. 6985/85797/1-6-2017 Απόφαση Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστάμενο ή την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης».
 6. Την αριθμ. 159489/1959/31-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ρυθμίζεται η θήρα της Κυνηγετικής Περιόδου 2017-2018.

Α’

 1. Το κυνήγι στην περιοχή του Δασαρχείου Θηβών για την Κυνηγετική Περίοδο 2017-2018 από 20-08-2017 ως 28-02-2018. Κατ’εξαίρεση επιτρέπουμε την θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10-3-2018.
 2. Τα είδη των θηραμάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι μέρες του κυνηγίου τους, καθώς και μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύσει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
 3. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
 4. Η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για την άσκηση κυνηγίου περιορίζεται από 15-09-2017 ως και 21-01-2018 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) δηλαδή μόνο κατά τη χρονική περίοδο και κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
 5. Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa), σε ομάδες δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι (6) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα ομάδος νεαρών ή νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
 6. Για τα είδη των πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1999 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996) και 294283/2312-1997 (ΦΕΚ68/Β/04-02-1998) κοινές αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
 7. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου partes foina) από 15-09-2017 ως και 20-01-2018 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2018 ως και 28-02-2018 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 4.
 8. Περιορίζουμε το κυνήγι από 20-08-2017 μέχρι 14-09-2017 στα τμήματα της περιοχής μας που έχουν χαρακτηριστεί με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ζώνες διάβασης τρυγονιών.
 9. ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

Στροβίκι, δρ.Κάστρου, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, βόρεια, θ.Αυλές, δρ.αγροτικός, Αγ.Ιωάννης, δρ.Λάρυμνας-Ν.Κόκκινου, Ν.Κόκκινο, όρια Κωπαΐδα, Εθν.οδός Αθηνών-Λαμίας θ. Μύτικας, Μοτέλ Υλίκης, λίμνη Υλίκη, αντλιοστάσιο Μουρικίου, χωματόδρομοε Ούγγρας, θ.Χαλίλιανη, θ.Καμηλόβρυση, λίμνη Παραλίμνη, δρ.αγροτικός Μουρικίου-Σκάλας Λουκισίων, οργανισμός Κωπαΐδας, θάλασσα, Παραλία, Άγ.Γεώργιος(εξωκλήσσι), δρ.Δροσιάς Λουκισίων, Λουκίσια, Πλατανάκι, Μουρίκι, υδρευτικό αυλάκι, Εθν.οδός Αθηνών-Λαμίας, αερογέφυρα Χαλκίδας παλαιά Εθν.οδός Αθηνών Χαλκίδας, Ιντεάλ Στανταρ, δρ.αγροτικός, Ζαζά μαντριά, όρια δασοσκεπών-αγροτικών εκτάσεων, θ.Πυρνάρα, θ.Καμίνια Ριτσώνας, οδός Θηβών-Χαλκίδας, αυχένας δρόμου στρατ.εγκαταστάσεων, Σέσι Δροσιάς, ρέμα, θάλασσα, παραλία, όρια Βοιωτίας- Ευβοίας,θ.Αγριλέζα Οινοφύτων, όρια νομών, θ.ΠαππάΠηγάδι -Άγιος Θωμάς, δρ.Αγ.Θωμά- Πάρνηθας, Άγ.Θωμάς, δρ.Αγ.Θωμά-Κλειδίου- Ασωπίας, γέφυρα Ασωπού, Ασωπός Ποταμός, δρ.Δάφνης, Δάφνη, δρ.Δάφνης- Ερυθρών, διοικητικά όρια, Ασωπός ποταμός, δρόμος Ερυθρών-Πλαταιών, Πλαταιές, δρ.Πλαταιών-Καπαρελλίου Λεύκτρων, Ελλοπία, Άσκρη, Ξηρονομή, δρόμος Θίσβη, Κορύνη, Ξηρονομή, δρ.Ξηρονομής-Αλυκής, θάλασσα, όρμος Σαράντη Προδρόμου, δρόμος, Θίσβη, Κορύνη, Ξηρονομή-Τάτεζα, δρόμος, Νεοχώρι, δρ.Νεοχωρίου- Παναγιάς Αλιαρτου, παλαιά Εθν.οδός Αθηνών-Θηβών-Λιβαδειάς, όρια Αλιάρτου-Πέτρας.

Β’

 1. Απαγορεύεται το κυνήγι:

1.1.Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

1.2.Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3.Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4.Στους Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

1.5.Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά το μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

1.6.Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11­1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης.

1.8.                      Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.

1.9.   Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους , σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

 1. Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός από εκείνα τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά) από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
 2. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

ΖΩΝΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχίζει από τη Θήβα ακολουθεί το δρόμο Θήβας-Λιβαδειάς μέχρι τη διασταύρωση Βαγίων, δεξιά μέχρι τη θέση Σφίγγα, συνεχίζει δρ.αγροτικό προς Αγ.Ιωάννη περνώντας από τη θέση Μαζαράκι και συνεχίζει μέχρι συνάντησης Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του 96ου χλμ., ακολουθεί την Εθνική Οδό προς Αθήνα μέχρι Αερογέφυρα Μουρικίου και από εκεί ακολουθεί το δρόμο προς Θήβα (καθ’ όλο το έτος με συνοδό και σύμφωνα με το Νόμο περί Θήρας για τις περιουσίες τρίτων).

Γ’

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Κυνηγετικού Συλλόγου και κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο