Τελευταία Νέα

Τρεις ασκούμενους δικηγόρους που θα πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στην Νομική της  Υπηρεσία ζητεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα τοποθετηθούν στην Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας  στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας [Λιβαδειά], και Ευρυτανίας [Καρπενήσι]

Η πρόσκληση για την κατάθεση αιτήσεων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι τρεις ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική τους στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών και μηνιαία αποζημίωση 600 ευρώ ο καθένας. Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. Θα ακολουθήσει και  δημοσίευση αντίστοιχης πρόσκλησης και για το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Πρόκειται για εφαρμογή της από 11 Ιανουαρίου 2017 υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 245/02.02.2017 και προβλέπει συνολικά 6 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στη Στερεά. Δείτε. 

Aριθμ. 1395 – ΦΕΚ Τεύχος Β 245/02.02.2017
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Oρίζουμε: α. Τις συνολικές θέσεις υποψήφιων δικηγόρων για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε έξι (6), ήτοι:
τρεις (3) στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας/ Νομική Υπηρεσία έδρας, μια (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, μια (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και μια (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

β. Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους.

γ. Τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται: α) για τη Νομική Υπηρεσία της Έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας, β) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στη Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, γ) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, και δ) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: (i) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, (ii) αριθμό μητρώου ασκουμένου και (iii) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται, με την παρουσία των ενδιαφερομένων, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσον αφορά τις θέσεις ασκουμένων στη Νομική Υπηρεσία της Έδρας, και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, όσον αφορά τις θέσεις των ασκουμένων στα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Γ. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνο τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. για τους ασκούμενους στη Νομική Υπηρεσία της έδρας και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων για τους ασκούμενους στα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Δ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Προϊσταμένου της οικείας Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο