Τελευταία Νέα

Τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορεί να γίνεται η μεταφορά χρημάτων από το εξωτερικό ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που τίθεται σε ισχύ από αύριο Δευτέρα. Σύμφωνα με την Πράξη από αύριο οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν σωρευτική ανάληψη μετρητών έως και 420 ευρώ την εβδομάδα, αντί του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ όσοι το επιθυμούν, μέσα από τα ATM αλλά και το δίκτυο των 2.500  καταστημάτων που ανοίγουν σε όλη τη χώρα, μετά από τρεις εβδομάδες τραπεζικής αργίας.
Το άνοιγμα του τραπεζικού δικτύου, που προβλέπεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση και στις θυρίδες που διατηρούν εντός των καταστημάτων και οι οποίες υπολογίζονται στις 200.000 περίπου συνολικά, ενώ τα ποσά που φυλάσσονται σε αυτές υπολογίζονται σε 20 δισ. ευρώ.Οι επιταγές

Εκτός από την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα καταστήματα θα εξυπηρετούνται πλέον και οι επιχειρήσεις για συγκεκριμένες εργασίες, όπως η εξόφληση επιταγών, η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών, αλλά μόνο με πίστωση λογαριασμού, αφού στόχος είναι η αποτροπή της εκροής χρημάτων από τις τράπεζες. Εκτός από τις παραπάνω εργασίες οι επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να κάνουν και μια σειρά άλλων συναλλαγών όπως το άνοιγμα λογαριασμών για συγκεκριμένους όμως σκοπούς π.χ. η μισθοδοσία ή η εξυπηρέτηση νεοφυών επιχειρήσεων και οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ΠΝΠ.

Η μεταφορά χρημάτων

Η ΠΝΠ δίνει επίσης τη δυνατότητα εισροής χρημάτων από το εξωτερικό ακόμη και αν τα χρήματα αυτά πρόκειται να επανεξαχθούν. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών δίνει το δικαίωμα σε όποιους επιθυμούν να μεταφέρουν τα χρήματα που έχουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το δικαίωμα επανεξαγωγής των χρημάτων. Όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ, για τη μεταφορά των χρημάτων θα πρέπει να πιστωθεί τραπεζικός λογαριασμός που τηρείται στην Ελλάδα και στη συνέχεια τα χρήματα να μεταφερθούν εκ νέου σε λογαριασμό τράπεζας στο εξωτερικό. Αντίστοιχα επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων με έμβασμα ή με μετρητά για την πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε τράπεζα, ενώ η πράξη αυτή απαγορεύεται όταν πρόκειται να πιστωθεί λογαριασμός που τηρείται στο εσωτερικό.

Μεταξύ των απαγορεύσεων, που προβλέπει η ΠΝΠ είναι επίσης η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας, όπως επίσης και η μεταφορά στο εξωτερικό θεματοφυλακής τίτλων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. Όπως ορίζει η ΠΝΠ δεν επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων, αφήνεται ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης της σχετικής απαγόρευσης με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αντίστοιχα απαγορεύεται το άνοιγμα λογαριασμών σε τράπεζα στην Ελλάδα εκτός εάν πρόκειται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς, όπως:

– η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
– η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
– η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνιακών επιδομάτων,
– η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
– η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,
– η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
– η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
– το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
– η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,
– κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις

Για τις προθεσμιακές καταθέσεις η ΠΝΠ απαγορεύει την πρόωρη, μερική ή πλήρης λήξη των
προθεσμιακών καταθέσεων, με εξαίρεση εάν πρόκειται
– να εξοφληθούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
– να πληρωθεί τρέχουσα δόση και ληξιπρόθεσμες οφειλές δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
– να καταβληθεί μισθοδοσία στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
– να γίνει πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
– να πληρωθούν προμηθευτές που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Αντίστοιχα απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή εν γένει καταθετικών, η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών αλλά και να προστίθενται δικαιούχοι σε ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς. Το άνοιγμα λογαριασμών επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

– για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
– για πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
– για καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνιακών επιδομάτων,
– για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring)
– για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,
– για την εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που
συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
– για την κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
– για το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
– για την πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
– για την αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,
– ή τέλος για κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επιτρέπεται επίσης η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και διδάκτρων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργείται η συναλλαγή και με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωση τους και
όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό. Επιτρέπεται επίσης μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Αντίθετα απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση δανείων, εκτός από την περίπτωση που τα χρήματα προέρχονται από το εξωτερικό, μια τάση που είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς αρκετοί επεδίωξαν να προστατεύσουν τις καταθέσεις τους, εξοφλώντας άλλες οφειλές τους προς τις τράπεζες.

www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο