Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  30 Αυγούστου  2017 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 1. Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π & Δανείων για την έγκριση σύναψης δανείου ποσού 676.855,14 € με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Ι. Γκώνιας)
 3. Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”
 4. Έγκριση Γ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”
 5. Έγκριση γενομένων δαπανών από την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ του Δήμου Λεβαδέων
 6. Έγκριση γενομένων δαπανών από την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ του Δήμου Λεβαδέων
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ “ΤΕΧΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ)
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για εργασίες μετά από μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για μεταφορά του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4465 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου (ανάδοχος “Δ  & Ν. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΟΕ”)
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λ\ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
 10. Επικαιροποίηση του υπ΄αριθμ. 164/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”
 11. Επικαιροποίηση του υπ΄αριθμ. 163/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  Δ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΑΣ”
 12. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
 13. Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 22282/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΔΨ465ΧΘ7-7ΤΡ) απόφασης του  Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙς 17 &18  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 15. Έγκριση γενομένων δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης “ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ” στην Τ.Κ. Δαύλειας
 16. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 71/2017 απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί έγκρισης Ισολογισμού-Απολογισμού-Εκθεσης Πεπραγμένων οικ. Έτους 2016
 17. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 69/2017 απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
 18. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης 2ης ετήσιας “ΕΛΙΚΩΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ” και σχετική διάθεση πίστωσης.
 19. Εξέταση αίτησης ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο ΤΑΠ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Θ. Κάλλης)
 21. Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος Κ.Α. της παγίας προκαταβολής τρέχοντος προϋπολογισμού 2017”
 22. Επικαιροποίηση του υπ΄αριθμ. 167/2017 Επικαιροποιημένου Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
 23. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου