Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  4  Σεπτεμβρίου  2017, στις 13.00,   στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα   θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 2. Προέλεγχος Λογαριασμού Οικονομικής Διαχείρισης (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Απολογισμός) οικονομικού έτους 2016.
 3. ΄Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
 4. ΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 161/2017 μελέτης με τίτλο : «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
 5. ΄Εγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού για τις ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 6. Ματαίωση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ‘’Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
 7. Kαθορισμός όρων διακήρυξης για ι«Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών),ιι Εργασίες για πλύσιμο – καθάρισμα – γρασάρισμα οχήματος & Προμήθεια ελαστικών για το έτος 2017.
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
 9. Σύνταξη και ΄Εγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση αγροκτήματος στη θέση ‘’ΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΟΥΜΑΡΙ’’ της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου κληροδοτήματος ΜΠΙΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΜΙΛΛΑΣ ΤΟΥ Δήμου Λεβαδέων.
 10. Εξέταση προδικαστικών προσφυγών για το διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λεβαδέων έτους 2017.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 540.756,57 για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων Λεβαδέων , Διστόμου – Αράχωβας, Αντίκυρας , Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (δ΄διμήνου έτους 2017).
 12. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 35.449,36 ευρώ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 13. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για πληρωμή δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις πράξεων αναλογισμού.
 14. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 975,00 ευρώ για πληρωμή δαπάνης αλλαγής στοιχείων άδειας μεταβίβασης οχημάτων στον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων.