«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

- in Αγροτικό, Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Δημοσιεύτηκαν δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. 

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Η Δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία». 

 

Οι Προσκλήσεις αφορούν:

  1. Τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογήν Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120.000.000€.
    2. Τη Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με
    προϋπολογισμό 30.000.000 € 

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των αναλυτικών προσκλήσεων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη Δευτέρα 14/3/2022 έως Παρασκευή 15/4/2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). 

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αναλυτικές προσκλήσεις από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr, και www.agrotikianaptixi.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr.