Περιφέρεια Στερεάς: “Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο”

Περιφέρεια Στερεάς: “Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο”

- in Βοιωτία, Εργασία, Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα, Υγεία, Φθιώτιδα, Φωκίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιφέρεια Στερεάς: “Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο”

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας – Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ», υλοποιεί δωρεάν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόπο παρέμβασης και πρόληψης».

Στόχος του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση εκατόν είκοσι (120) στελεχών των συγχρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση δεξιοτήτων στη διαδικτυακή συμπεριφορά και τη ψυχική υγεία.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας ανά κύκλο εβδομήντα (70) ωρών οι οποίες θα κατανεμηθούν σε είκοσι (20) εξ αποστάσεως συναντήσεις σύγχρονης επιμόρφωσης μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα η ανωτέρω Πιστοποίηση προσμετρά με δέκα (10) μόρια στο κριτήριο «πιστοποιημένη επιμόρφωση» κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού καθώς το Πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και για αυτό τον σκοπό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενου» για το δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»,  η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δομής «ΓΕΦΥΡΑ», www.gefyra.com.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 18/2/2022 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα» www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr, αλλά και να απευθύνονται στα παρακάτω γραφεία: