Στερεά: Παράταση ανανέωσης αδειών για τα αλιευτικά σκάφη

Στερεά: Παράταση ανανέωσης αδειών για τα αλιευτικά σκάφη

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στερεά: Παράταση ανανέωσης αδειών για τα αλιευτικά σκάφη
Óôïí åíôïðéóìü êáé ôçí êáôÜó÷åóç 1,3 ôüíùí ðåñßðïõ êáôåñãáóìÝíçò êÜííáâçò (óïêïëÜôá) ç ïðïßá Þôáí åðéìåëþò êñõììÝíç óå áëéåõôéêü óêÜöïò, ðñïÝâçóáí ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá ôá óôåëÝ÷ç ôïõ Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. óôçí ÉåñÜðåôñá ôçò ÊñÞôçò, ìåôÜ áðü åõñåßáò êëßìáêáò åðé÷åßñçóç ç ïðïßá Ýëáâå ÷þñá áðü 1 Ýùò 3 Ìáñôßïõ 2018. (EUROKINISSI/ËÉÌÅÍÉÊÏ ÓÙÌÁ)

 

Οι επαγγελματίες αλιείς – ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Στερεάς μπορούν να ανανεώσουν τις επαγγελματικές άδειες αλιείας των σκαφών τους μόνο εάν έχουν δηλώσει στοιχεία της αλιευτικής τους δραστηριότητας, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΑΑΤ, της προηγούμενης διετίας κατά την οποία ήταν σε ισχύ η άδεια του σκάφους τους.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

  • Η ανωτέρω απαίτηση της τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών επαγγελματικών σκαφών αναστέλλεται έως 30/09/2021, για όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος δέκα μέτρων και άνω. Οι άδειες των εν λόγω αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών που τυχόν δεν έχουν ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10/04/2020.
  • Άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα μέτρων που δεν ανανεώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10/04/2020, εφόσον υποβάλουν στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του ΟΣΠΑ του ΥΠΠΑΤ, έως και την 15/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των  Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.