Πρόσληψη 3 γυμναστών στον Δήμο Λεβαδέων

Πρόσληψη 3 γυμναστών στον Δήμο Λεβαδέων

- in Αθλητισμός, Αυτοδιοίκηση, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσληψη 3 γυμναστών στον Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων προκηρύσσει την πρόσληψη τριών Π.Φ.Α. (Γυμναστών) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2019-2020. Οι αιτήσεις αρχίζουν από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 και για δέκα εργάσιμες ημέρες. Δείτε την προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους κατά τη περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ μήνες, συνολικό αριθμό τριών ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

 • Δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας
 • Ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής αγωγής ειδικότητας Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Για τα παρακάτω Προγράμματα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 2 «Αθλητισμός και Γυναίκα»
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1 «ΑΜΕΑ»

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησης τους να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο

α) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.

γ) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία.

θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την αξιολόγηση βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία
 6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπου απαιτείται).
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

-Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
-Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
-Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
-Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής (μόνο για άντρες)

-Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ. αριθ. 26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) και με την τελική  τροποποίηση με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ /187200/ 13385/1259/891, 17-06-2016 (ΦΕΚ 1774/Β/16) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους »

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Δήμου, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32131), κατά τις ώρες 9.00 έως 14.00,  μέσα σε προθεσμία δέκα  εργάσιμων  ημερών,  η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης σε δύο  ημερήσιες εφημερίδες  του νομού. Τηλ.2261350834, 2261350888, 2261350833. Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου (dimoslevadeon.gr)