Νεκρές σε χαράδρα η 17χρονη και η μάνα της

Νεκρές σε χαράδρα η 17χρονη και η μάνα της

- in Κοινωνία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νεκρές σε χαράδρα η 17χρονη και η μάνα της
Êáèþò ï Þëéïò ðëçóéÜæåé óôçí äýóç ôïõ, ôï óêïôÜäé ðÝöôåé óôçí êáôåóôñáìÝíç áðü ôçí ìåãÜëç ðõñêáãéÜ ôçò 23çò Éïõëßïõ óôçí ðåñéï÷Þ ÌÜôé óôçí ÑáöÞíá.Ôï ÌÜôé êáôáóôñÜöçêå ó÷åäüí ïëïó÷åñþò êáèþò ïé öëüãåò óôï ðÝñáóìÜ ôïõò Ýêáøáí ôá ðÜíôá. Ç çëåêôñïäüôçóç êáèþò êáé ç õäñïäüôçóç äåí Ý÷åé áðïêáôáóôáèåß áêüìç êáé åëÜ÷éóôïé áðü ôïõò êôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò ðáñáìÝíïõí ôçí íý÷ôá åêåß.Ïé Ýñåõíåò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò êáé ôçò ÅÌÁÊ ãéá áãíïïýìåíïõò óõíå÷ßæïíôáé ìÝ÷ñé íá ðÝóåé ôï óêïôÜäé. Ïé ðåñéðïëßåò ôçò áóôõíïìßáò êáé ôçò ðõñïóâåóôéêÞò åßíáé óõíå÷åßò.Óå üóá óðßôéá äåí Ý÷ïõí êáåß Þ åßíáé ìéóïêáôåóôñáìÝíá, ïé êÜôïéêïé ðáñáìÝíïõí åêåß ãéáôß öïâïýíôáé ãéá ôéò ðåñéïõóßåò ôïõò,Þ åðåéäÞ äåí Ý÷ïõí áëëïý íá ðÜíå üðù ï êýñéïò ×Üñçò ìå ôá ôñßá óêõëéÜ ôïõ ðïõ ôï óðßôé ôïõ ãëýôùóå áðü ôçí öùôéÜ ìå åëÜ÷éóôåò õëßêåò æçìéÝò.Åß÷å ðïöáóßóåé ìïõ åßðå, Þ íá ãëõôþóïõí êáé ïé ôÝóóåñéò Þ íá ðåèÜíïõí ìáæß. Ôï ìáãåéñåßï ôïõ óôñáôïý äßíåé öáãçôü óå üðïéïí æçôÞóåé ( áðü ôïõò êáôïßêïõò,ìÝ÷ñé ôá ôçëåïðôéêÜ óõíåñãåßá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ êáé êáëýðôïõí ôï ñåðïñôÜæ) êáé óôï êÝíôñï ôïõ ïéêéóìïý,áëëÜ êáé óôï áíôßóêçíï ðïõ Ý÷åé óôçèåß óôçí ðáñáëßá ÁñãõñÞ ÁêôÞ. Óôçí êáöåôÝñéá ÌÉÁÏÕ óôçí ïäü Ðïóåéäþíïò 20, ïé éäéïêôÞôåò Ðáýëïò ËÜððïò êáé ×áñÜ ÁëéöÝñç,Ýóôçóáí êÝíôñï óõëëïãÞò åéäþí ðñþôçò áíÜãêçò êáé ôá äéáíÝìïõí ìÝ÷ñé áñãÜ ôï âñÜäõ óå üðïéïí Ý÷åé áíÜãêç.ÓõíåñãÜæïíôáé ìå ôïõò ãéáôñïýò ôïõ Êüóìïõ êáé ôïõò äßíïõí ôá öÜñìáêá ðïõ óõãêåíôñþíïíôáé åêåß.ÐáñÜëëçëá ðåñßðïõ 60 åèåëïíôÝò ðïõ Ý÷ïõí åêåß ôçí âÜóç ôïõò ðñïóöÝñïõí óôïõò ðõñüðëçêôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò üðïéá âïÞèåéá ôïõò æçôçèåß. Óå êÜèå ãùíßá óôá ìéêñÜ óôåíÜ ôïõ ïéêéóìïý âëÝðåéò íåñü êáé îçñÜ ôñïöÞ ãéá ôá áäÝóðïôá,áðü ïìÜäåò åèåëïíôþí ðïõ âñßóêïíôáé åêåß ãéá ôçí ðåñßèáëøÞ ôïõò. Öåýãïíôáò áðü åêåß áñãÜ ôï âñÜäõ,ôá ìÜôéá ìïõ êáé ç øõ÷Þ ìïõ Þôáí êáôÜìáõñá.Äåí õðÞñ÷áí ëüãéá ðáñçãïñßáò íá ðù óå üóïõò ìßëçóá ìáæß ôïõò.Ìüíï äýíáìç êáé êïõñÜãéï,ÐÝìðôç 26 Éïõëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στο αυτοκίνητο με το οποίο είχαν ξεκινήσει από το σπίτι τους, στις 8 Νοεμβρίου. Η 17χρονη Μαρία Ιωάννα Δεληγιάννη και η 45χρονη μητέρα της εντοπίστηκαν σε χαράδρα στη θέση Καρακόλι του Αγίου Δημητρίου Πιερίας

Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση για την ανάσυρσή τους από τη χαράδρα βάθους περίπου 120 μέτρων.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από drone που πέταξε πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή, στο 26ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κατερίνης – Ελασσόνας από τη στιγμή που κάτοικος εντόπισε τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.