Ζητείται μηχανικός για πρόσληψη

Ζητείται μηχανικός για πρόσληψη

- in Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ζητείται μηχανικός για πρόσληψη

Ο δήµαρχος ∆ελφών ανακοινώνει την πρόθεση του ∆ήµου ∆ελφών να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Smart solutions for HYdrogenpotential AWAReness Enhancing” (= Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση της διάχυσης των δυνατοτήτων του υδρογόνου).