Εξι θέσεις εργασίας στον Δήμο Δελφών

Εξι θέσεις εργασίας στον Δήμο Δελφών

- in Παρνασσός, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξι θέσεις εργασίας στον Δήμο Δελφών

2 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
2 ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ Α/Α 1 & 2 : Χωρίς τυπικά προσόντα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ Α/Α 3:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ τάξης ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ Α/Α 4:
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών  ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λπ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αναφέρονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης .

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 22.07.2019 έως και 23.07.2019 , στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12 – Άμφισσα).
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Λιάνα Βελέντζα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: dikaiologitika.gr