Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

- in Βοιωτία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στη Δράση «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής – Περιοχές παρέμβασης

Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι: Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι Παλαιοκερασιάς, Όρος Παρνασσός, Σκύρος: Όρος Κοχύλας, Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι – Δέλτα Ξηριά, Λίμνη Δύστος, Νησίδες Σκύρου, Όρος Καντήλι, Όρη Κεντρικής Εύβοιας, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες, Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες, Όρη Άγραφα, Κάτω Ρους και Εκβολές Σπερχειού Ποταμού, Εθνικός Δρυμός Οίτης – Κοιλάδα Ασωπού, Κορυφές όρους Γκιώνα, Χαράδρα Ρεκά, Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκα, Όρος Βαρδούσια, Ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου.

Πεδίο εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδιαφερόμενου για το έτος 2019 ή  βρίσκονται εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.

Γενικές Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από 01/10/2019, με πρώτη αίτηση πληρωμής την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020.

Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

(α) την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης µε επιλέξιµη οµάδα καλλιεργειών. Επιλέξιµες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες οµάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή,

(β) τη µη συγκοµιδή της παραγωγής για περίοδο τριών µηνών µετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ηµεροµηνία συγκοµιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγµένης γεωργικής έκτασης σε ενιαίο/ενιαία αγροτεµάχιο/αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης, και

(γ) τη µη χρήση λιπασµάτων συµπεριλαµβανοµένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τµήµα της ενταγµένης έκτασης στο οποίο δεν συγκοµίζεται η παραγωγή.

 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Ύψος ενίσχυσης

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε  4.550.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ενίσχυση για την ενταγμένη έκταση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται για τα σιτηρά (χειμερινά) σε 35 €/εκτάριο/έτος και για τα σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή σε 143 €/εκτάριο/έτος.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26  Αυγούστου 2019 έως και 25  Σεπτεμβρίου 2019. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

«Εγγραφή και πρόσβαση στις οnline εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ- Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών» και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/

Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους αντίστοιχα.

Η  Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ιστότοπο: https://pste.gov.gr/prosklisi-tis-drasis-10-1-01-prostasia-tis-agrias-ornithopanidas-tou-paa-2014-2020/ , καθώς και στους ιστότοπους του ΥΑΑΤ http://www.minagric.gr και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr