Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στη Λιβαδειά

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στη Λιβαδειά

- in Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στη Λιβαδειά

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, στις 6.00 μ.μ., θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.          Τροποποίηση  των άρθρων 6ο  και 9ο  του   Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU   που εγκρίθηκε με την αριθμ  7/2019  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου ΚΟΣΜΙΔΗ
2.         Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων  για το έτος 2019,  σε εφαρμογή της  Εγκ. αρ.πρωτ. 3955/21.1.2019  του Υπουργείου Εσωτερικών

 

ΚΟΣΜΙΔΗ
3.         Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του   Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων ,  σε εφαρμογή της  Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019  του Υπουργείου Εσωτερικών  . ΚΟΣΜΙΔΗ
4.         Προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού   ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την  κάλυψη των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Λεβαδέων ,  σε εφαρμογή της  Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019  του Υπουργείου Εσωτερικών  . ΚΟΣΜΙΔΗ
5.         Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα πέντε (5) οχημάτων από τη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ.   Α.Ε.        Ο.Τ.Α. στον Δήμο Λεβαδέων ΚΥΠΡΑΙΟΣ
6.         Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , οικονομικού   έτους 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
7.         Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος   0,5%) της κας Πολυτάρχου Μαρίας του Δημητρίου  λόγω αλλαγής    δραστηριότητας. ΚΟΣΜΙΔΗ
8.         Εξέταση αίτησης διαγραφής μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο    (τέλος λαϊκής αγοράς ετών 2011-2012-2013) του κου Διαμαντή  Κων/νου  του Παναγιώτη  λόγω μη προσέλευσης. ΚΟΣΜΙΔΗ
9.          Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του Γ΄ Παραδοτέου του έργου  Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του  Δήμου Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
10.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ”  . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.      Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 3066/15 Ιανουαρίου 2019 (ΑΔΑ: Ω400465ΧΘ7 – 4Α9) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
12.      Έγκριση Δ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
13.     ‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
14.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ‘’ Ηχητική κάλυψη αθλητικής εκδήλωσης  “1ος Διεθνής Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής «ERKYNA CUP Λιβαδειά 2019’’ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
15.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ‘’ Ηχητική κάλυψη αθλητικής εκδήλωσης  “ΛΕΒΑΔΟΣ” ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ