Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στη Λιβαδειά

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στη Λιβαδειά

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στη Λιβαδειά

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018,  στις  20:30 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο. Θα έχει προηγηθεί σήμερα πάντα η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό που θα ξεκινήσει στις 16.30.

 

 

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.         Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών Δήμου Λεβαδέων (28/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.         Μερική τροποποίηση των όρων του μνημονίου συνεργασίας   μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης  (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος “ Αντιμετώπιση των Έκτακτων αναγκών και Προώθηση της Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Μεταναστών   (REFRAME)” όπως και των κοινωνιών υποδοχής  που εγκρίθηκαν με την 428/2018 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΣΚΟΣΒΟΛΗ
3.         Τροποποίηση  της αριθμ 557/28.11.2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων με θέμα « Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης  των  υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των  αθλητικών εγκαταστάσεων   αυτού  και  έγκριση ανάθεσης  αυτών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού » ως προς το β΄ μέρος του αποφαντικό αυτής , αναφορικά με τη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας  σύμβασης  και τη χρονική διάρκεια αυτής . ΚΟΣΜΙΔΗ
4.         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου:”ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
5.         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
6.          Εγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου”Βελτίωση οδού από Τ.Κ Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
7.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου:

«Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας»

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
8.        
Έγκριση παράτασης χρόνου διάρκειας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας»
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
9.          Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 84/10-12-2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
10.      Υποβολή αίτηση -φακέλλου στα πλαίσια της 50ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
11.     Εγκριση  Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
12.     Υποβολή Αίτησης επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
13.     Έγκριση Γ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
14.     Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2019. ΚΟΣΜΙΔΗ
15.     Συγκρότηση επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81  για το έτος 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
16.     Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81  για το έτος 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
17.     Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης      (11,20 στρεμμάτων) στη θέση «ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ»  Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
18.     Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης  (32,50 στρεμμάτων) στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ»  Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
19.     Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης  (40,00 στρεμμάτων) στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ»  Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου    Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
20.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » ΚΟΣΜΙΔΗ
21.       Έγκριση Α΄Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » ΚΟΣΜΙΔΗ
22.     Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙAΣ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”  από τον οικονομικό  φορέα “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡ. ΜΙΧΑΛΗ”. ΚΟΣΜΙΔΗ
23.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 13/11 έως 6/12/2018” ΚΟΣΜΙΔΗ
24.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εργασία χορδίσματος πιάνου για το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
25.     Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 5,8,9,11,6,7,4,14,12 του διαγωνισμού ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  ΓΙΑ ENA ΕΤΟΣ’ από τους οικονομικούς φορείς: 1) “ΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ”, 2) “ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, 3) “ΤΣΟΥΛΗΣ Π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ”,  4) “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Δ.&Ι. ΟΕ”,  5) “ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΣ”, 6) “ΣΟΦΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΣ” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
26.     Εγκριση της υπ αριθμ. 70/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
27.     Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου) στην κ. Βασιλική Κόλλια του Λουκά ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
28.     Εγκριση  συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης  με τον ΑΚΟΛ  του “ 4ου αγώνα Δρόμου ΛΕΒΑΔΟΣ  2019 ” , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20/1/2019 ,  προυπολογιζόμενης δαπάνης  1.000,00 ευρώ  ( η εισήγηση θα  σταλεί ηλεκτρονικά ) ΔΗΜΑΡΧΟΣ
29.     Εγκριση  συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης  με το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Λιβαδειάς ( Γ.Α.Σ.Λ) του “ 1ου  Διεθνή αγώνα ρυθμικής γυμναστικής ΕΡΚΥΝΑ CUP  Λιβαδειάς 2019” , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23-27 /1/2019 , προυπολογιζόμενης δαπάνης  1.500,00 ευρώ ( η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά ) ΔΗΜΑΡΧΟΣ
30.     Τροποποίηση του Προγράμματος των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς , που εγκρίθηκε με την αριθμ. 531/2018  απόφαση Δ.Σ και ένταξη σε αυτό , μουσικής εκδήλωσης με το μουσικό σύνολο “ DUO NEW VERSIONS ” , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2019 , προυπολογιζόμενης δαπάνης 1.300,00 ευρώ ( η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά ) ΔΗΜΑΡΧΟΣ