Νέα επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας

Νέα επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας

- in Θήβα, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέα επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας
Åäþ êáé 10 ÷ñüíéá ðåñßðïõ, áðü ôüôå ðïõ îåêßíçóå ç êñßóç ôï 2010,óôïí Éåñü Íáü ôçò ÁíáëÞøåùò óôïí ÍÝï Êüóìï, ç ÁíÜóôáóç åßíáé ðñáãìáôéêÜ åêñçêôéêÞ! Ìüëéò áêïõóôåß ôï ×ñéóôüò ÁíÝóôç êáé áñ÷ßóïõí íá ÷ôõðïýí ïé êáìðÜíåò,ôáõôü÷ñïíá ìå ôá âåããáëéêÜ ïé åêñçêôéêÝò ìïëüôïö ðÝöôïõí âñï÷Þ óôïí êåíôñéêü äñüìï êáé áðü ôéò äýï ðëåõñÝò ôçò ãÝöõñáò. Ï êüóìïò ðïõ ôï ãíùñßæåé,óõãêåíôñþíåôáé óôá ðëÜãéá óå øçëü óçìåßï êáé óå áðüóôáóç áóöáëåßáò óôçí êõñéïëåîßá,ãéáôß ãéá äÝêá ëåðôÜ ðåñßðïõ ç íý÷ôá ãßíåôáé ìÝñá áðü ôçí öùôéÜ êáé ôéò åêñÞîåéò. Åßíáé ðñáãìáôéêÜ Ýíá åíôõðùóéáêü èÝáìá ãéá ãåñÜ íåýñá êáé êõñßùò ãéá ãåñÜ áöôéÜ,ãéáôß ðñáãìáôéêÜ íïìßæåéò üôé âñßóêåóáé óå ðüëåìï! ÊÜèå ÷ñüíï ï êüóìïò åßíáé üëï êáé ðåñéóóüôåñïò,êáèþò ôï éäéáßôåñï áõôü “Ýèéìï”,óõãêåíôñþíåé üëï êáé ðåñéóóüôåñïõò èáìþíåò. Ì.ÓÜââáôï 8 Áðñéëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Δύο εβδομάδες μετά τη ρίψη μολότοφ που δεν εξερράγη στο πίσω μέρος του κτιρίου, το Αστυνομικό Μέγαρο της Θήβας, γίνεται και πάλι στόχος αγνώστων δραστών.

Συγκεκριμένα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα ξημερώνοντας Πέμπτη (29/11),  άγνωστοι δράστες με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό κατάφεραν στο ίδιο περίπου σημείο να προκαλέσουν έκρηξη και να βάλουν φωτιά σε ένα περιπολικό που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε στο πίσω μέρος του και στο εσωτερικό του το αστυνομικό όχημα, καθώς και ο στύλος φωτισμού που ήταν πλησίον. Οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία με πυροσβεστήρες κατόρθωσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ κατέφθασε και η Πυροσβεστική που δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ασφάλειας Θηβών.