Βοιωτία: Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Βοιωτία: Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

- in Αγορά, Βοιωτία, Επιλογές
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βοιωτία: Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού 6 ατόµων [2 ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, 3 ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης, και ενός (1) ∆Ε Οδηγού, πλήρους
απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Βοιωτίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ