Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί στις 24  Ιανουαρίου 2018,  6:00 μ.μ.,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 1. Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2018.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθροπθ 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) .
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμό 228/22.12.2017 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».
 4. Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

            Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

            ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

            ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α’ ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την

            υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

 1. «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΡΓΑΝΤΑ ».
 2. Συγκρότηση Eπιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 ,για το έτος 2018.
 3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.
 4. Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού για <<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/νων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ>>   για ένα έτος
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για    « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για       « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας   για την «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για το διάστημα 28&29/12/2017
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας   για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής  Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2017 Δήμου Λεβαδέων.
 10. Έγκριση  γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2017 Δήμου Λεβαδέων