Μέχρι 6 Ιουνίου για οικονομολόγο στον ΦΔΕΔ Παρνασσού

Μέχρι 6 Ιουνίου για οικονομολόγο στον ΦΔΕΔ Παρνασσού

- in Επιλογές
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μέχρι 6 Ιουνίου για οικονομολόγο στον ΦΔΕΔ Παρνασσού

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που εδρεύει στην Αμφίκλεια της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή «Υπηρεσιών Οικονομολόγου», διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2017, με αντικείμενο την Οικονομική Παρακολούθηση και Λογιστική Υποστήριξη του έργου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Απαραίτητα προσόντα:

–   Πτυχίο ΠΕ Οικονομικού (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

–   Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

–   Γενική επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου τουλάχιστον ενός (1) έτος έστω και υπό τη μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική βεβαίωση του εργοδότη. -Τεκμηριωμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ.

-Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
–   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  μαζί με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Τ.Κ. 350 02, Αμφίκλεια, Φθιώτιδα (υπόψη κ. Κούκου Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ./fax: 22340 23529 (κ. Κούκου Ελένη) (ΚΠΕΕ Αμφίκλειας), e-mail: info@parnassosnp.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-06-2017, (14.00μ.μ.).

πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/159111/10-prokirykseis-gia-209-proslipseis-se-dimous