Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς,  θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη – και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο.

 

           Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 

 

 • Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημ.Δικαίου) κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Λεβαδέων.
 • Έγκριση της υπ αριθμ.6/2017 Απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με θέμα “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ).
 • Έγκριση “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ” Δήμου Λεβαδέων
 • ΈγκρισηΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ” Δήμου Λεβαδέων
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς -Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ-ΟΑΣΕ. Α.Α.Ε.
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΓΕΩΤΡΗΣΗ , ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”
 • Έγκριση της υπ αριθμ.4/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
 • Έγκριση της υπ αριθμ. 5/2017  επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο:“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
 • Συγκρότηση Eπιτροπών i)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 , ii)Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων  του Δήμου Λεβαδέων (Απ. Υπ.Πρ.ΚΥΒ. οικ.3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ -349 Β΄) , iii) εκτίμησηs της καταλληλότητας των προς αγορά , μίσθωση υπό του Δήμου πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους και iv)για την διενέργεια δημοπρασιών που διενεργούνται σύμφωνα  με το Π.Δ/μα 270/81 για το έτος 2017.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους  2017
 • Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης, Σχολικού  Κλήρου  που βρίσκεται στη θέση “Μπαύρια”  της Τοπικής  Κοινότητας Χαιρώνειας, Δήμου  Λεβαδέων.
 • Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου, στη θέση “ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου Δήμου Λεβαδέων.
 • Περί λύσης μισθωτικής σύμβασης, ακινήτου (αγροκτήματος), ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας»  και έγκριση για την  εκ νέου εκμίσθωση του .
 • Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
 • Κατάπτωση  εγγυητικής επιστολής   του μισθωτή του Μαριδάκη Αθανάσιου του               Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων
 • Λήψη απόφασης-διατύπωση πρότασης σχετικά με τον καθορισμό των εδρών ΤΑΧΙ από την Περιφερειακή Αρχή , στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4070/2012
 • Καθορισμός αριθμού  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 • Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων “Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2016”.