Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 5η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα – και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 

 • Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
 • Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2017 σε Ευπαθείς Ομάδες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
 • Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 (δ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας &Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
 • Αποδοχή ποσού <129.037,50€> των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 20163 (πρώην Σ.Α.Τ.Α) και κατανομή αυτού.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,οικον. Έτους 2017.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Επαθλο Αμιλλας” , οικον. Έτους 2017.
 • Σύνταξη απολογισμών εσόδων-εξόδων του  κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,για τα οικον. Έτη 1998 έως  2015.
 • Αποδοχή της υπ αριθμ 19439/06-10-2016(ΑΔΑ:7Γ6Ο465ΦΘΕ-ΘΛ1) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών και Δ/κής Ανασυγκρότησης περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
 • Αποδοχή της 4253/15-11-2016 (ΑΔΑ:75Π8ΛΗ-ΘΔΠ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος για ένταξη του έργου: Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς” προϋπολογισμού 169.557,00€ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”
 • Εγκριση της υπ αριθ 104/30-5-2016 μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
 • Εγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “ και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
 • Λήψη απόφασης περί εγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ” την αποδοχή των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στετρεάς Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας.
 • Παραλαβή της υπ΄αριθμ.180/2016 μελέτης με τίτλο : “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επι της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.
 • Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ “
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο:”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » .
 • Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ”.
 • Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΫ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ”
 • Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”
 • Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ”
 • Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”
 • Εγκριση διενέργειας Προμήθειας υδροφρακτών ,ρουλεμάν και λοιπών εξαρτημάτων ρύθμισης νερού καναλιων στην περιοχή της Κρύας.
 • Εγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017
 • Εγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017.
 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.(Επικαιροποίηση Απόφασης του Δ.Σ για ίδρυση Μουσικού σχολείου) (η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά)
 • Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους
 • Εγκριση της υπ΄αριθμ. 34/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικον. Έτους 2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης&παραλαβής προμηθειών της ΚΕΔΗΛ σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 • Συμμετοχή  Δήμου Λεβαδέων στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας
 • Χορήγηση άδειας δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Χαμούλια Αθανάσιο του Βασ.