ΙΚΕ -Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΙΚΕ -Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

- in Επιχειρήσεις, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΙΚΕ -Πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ενημερώνει τα μέλη του, ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου για τις ΙΚΕ.

  1. i) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 “οι κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας” και σύμφωνα με την παρ. 4 «ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.».

Συνεπώς στις ΙΚΕ:

α) η πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση απαιτείται μόνο εφόσον η ΙΚΕ έχει κεφαλαιακές εισφορές και

β) η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου σύστασης ή της αύξησης κεφαλαίου πραγματοποιείται με βεβαίωση του διαχειριστή εντός μηνός από τη σύσταση ή την αύξηση.

Στο νέο νόμο 4919/2022, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αναστολής καταχώρισης για όσες επιχειρήσεις και για όσο διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4919/2022, προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

κα Καλλιαντάση Πάολα, Υπεύθυνη Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και Μητρώων,

τηλ.: 2261028281-27664, email: kalliantasi@viotiachamber.gr