Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων θα γίνει στις  26-04-2021 ημέρα  Μ. Δευτέρα    και ώρα  18:30 με τηλεδιάσκεψη:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι . ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  1. Έγκριση  Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2021.( Η αριθμ. 90/2021 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

 

  1. Εγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  .( Η αριθμ. 91/2021 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

 

ΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1.  Αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016 για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚ » του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης ( 3730.6/25.02.2021 – ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

 

  1. Αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018 για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 « Αστική Αναζωογόνηση 2018 » του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης ( 3730.6/25.02.2021 – ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

 

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

  1. Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας έτους  2021

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙV.  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των προγραμμάτων «Αθληση για Ολους» για τη χρονική περίοδο 2021-2022.

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

  1. Παροχή αιγίδας και συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον «21ο επετειακό ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ»

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ. Ταγκαλέγκας