Την ερχόμενη Δευτέρα το νέο ΔΣ Λιβαδειάς – Ποια Θέματα θα συζητηθούν

Την ερχόμενη Δευτέρα το νέο ΔΣ Λιβαδειάς – Ποια Θέματα θα συζητηθούν

- in Αυτοδιοίκηση, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Την ερχόμενη Δευτέρα το νέο ΔΣ Λιβαδειάς – Ποια Θέματα θα συζητηθούν

Πλούσια η ατζέντα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς που έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, στις 6:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου… με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη του ΚΕΘΕΑ απέναντι στην αιφνίδια κατάργηση του αυτοδιοίκητου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από την παρούσα κυβέρνηση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1)   ΄Εκδοση ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ (εξ αναβολής)

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2). Τροποποίηση των παραγρ. 2 και 9 του «Αρθρου μόνον» της συστατικής πράξης της «Δ.Ε.Υ.Α.Λ» και εναρμόνιση στις διατάξεις : α) του άρθρου 1 περί « Σύστασης –Αντικείμενο » του Ν. 1069/1980 ( ΦΕΚ 191 Α ) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1 του Ν. 4483/2017 ( ΦΕΚ 107 Α΄)  και β) του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980  περί  «Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης» όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 99 του Ν. 4604/2019 (  ΦΕΚ 50 Α)  και από την παράγραφο 2  του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019  ( ΦΕΚ 134 Α) και από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019  (ΦΕΚ 139 Α) .

Εισηγητής :Δήμαρχος  Λεβαδέων  κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

3)   Καθορισμός φορέα  του άρθρου 6  παρ.2  του Ν. 4623/2019 & του άρθρου 10 παρ. 6α  του Ν. 4625/201  και διαπίστωση της συνδρομής των προυποθέσεων συμμετοχής στο   Διοικητικό  Συμβούλιο  της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης  Αποχέτευσης Λιβαδειάς  ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ )

Εισηγητής : Δήμαρχος  Λεβαδέων  κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4) Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της  «Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς » [ Δ.Ε.Υ.Α.Λ]

Εισηγητής :Δήμαρχος  Λεβαδέων  κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

5)  Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (190/2019 Ο.Ε).

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6)  Έγκριση έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου.(196/2019 Απόφαση Ο.Ε)

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7) Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λεβαδέων.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8)   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού σε κάθε Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”  (ΟΑΣΕ ΑΑΕ).

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού   κ.  ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

9) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD-LEADER (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης -ΠΑΑ 2014-2020)

 • Εισηγητής :Δήμαρχος Λεβαδέων  κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

10)  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πρόταση Ζωής”.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

11)  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία   “ΑΓΡΟΔΙΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

12) Έγκριση 4ης Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019.

 • Εισηγητής : Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος ΚΕΔΗΛ κ. ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

  IΙI.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 2565/25.10.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΠΓ7ΛΗ-ΗΩ2) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020 0010979051 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

14) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019   (7 και 8/2019 αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής) Έγκριση  του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (6 /2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

15)  Έγκριση  του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (6 /2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

16) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020   (9/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

17)  Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

18)   Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

19) Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

IV.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

20) Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής “ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ   ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Δήμου Λεβαδέων»

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

21) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Λεβαδέων

 • Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

   22) Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες .                    

 • Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.